USLOVI KORIŠĆENJA

 

USLOVI KORIŠĆENJA INFOZONET POSLOVNE MREŽE I PORTALA


Korišćenjem usluga INFOZONET portala (u daljem tekstu "INFOZONET"), pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") koji su navedeni u daljem tekstu.

 

Molimo Vas, da pažljivo pročitate Uslove korišćenja www.infozonet.rs stranica. Pristupanjem i korišćenjem sadržaja stranica www.infozonet.rs, potvrđujete saglasnost s Uslovima korišćenja te prihvaćate pravila i uslove navedene u tekstu kako sledi.

 

Uslovi korišćenja između vlasnika portala »PROBIZ - internet i marketing,Novi Sad, Balzakova 41 ( u daljem tekstu »INFOZONET« ) i posetioca ili registrovanog korisnika INFOZONET portala  ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje pravila privatnosti INFOZONET portala, a pod sledećim uslovima:

«KORISNIK», prilikom prihvatanja ovih Uslova stiče pravo na korišćenje, te je obavezan u postupku registracije navesti tačne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju: naziv firme, adresa, email za kontakt, broj telefona, mobilni i /ili fax i MB. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih Uslova korišćenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikovog korisničkog računa.

 

Unosom ličnih podataka «KORISNIK», je dao dozvolu »INFOZONET-u« da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti te Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Završetkom registracije «KORISNIK» prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korišćenjem usluga INFOZONET portala.

 

Ako «KORISNIK» prilikom registracije ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke, ista će se smatrati nepotpunom.
Samim tim, svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu registracije  koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak «KORISNIK»-a.

 

»INFOZONET« prema zakonu o medijima nije dužan proveravati istinitost i verodostojnost objavljenih informacija koje je postavio «KORISNIK» , te prema  Zakonu o elektronskoj trgovini , nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

 

Ugovorne strane ovim Uslovima korišćenja utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga od strane »INFOZONET« na teritoriji Republike Srbije. Web adresa »INFOZONET« portala na teritoriji Republike Srbije je www.infozonet.rs

»INFOZONET« između ostalog nudi usluge: računarsko programiranje, savetovanje i delatnosti povezane s njima, izrada web sajtova, internet reklamiranja i prezentovanja, marketing kampanje te davanje u najam prostora korisnicima za pokretanje sopstvene internet prodavnice na portalu, komunikaciju i oglašavanje.

 

»INFOZONET« daje platformu na kojoj fizička i pravna lica kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore ili saradnju. Upotreba stranice www.infozonet.rs, ne pravi »INFOZONET« odgovornim za prodaju/kupovinu, niti je »INFOZONET« deo samog prodajnog/kupovnog procesa.

 

»INFOZONET« je obavezan omogućiti pristup svojim web alatima koji «KORISNIKU» pružaju samostalan, jednostavan i kvalitetan način prezentacije na »INFOZONET« portalu svega što želi, a u okviru njegovog reklamnog prostora neograničenog po količini i vrsti informacija, i u skladu sa mogućnostima i pravilnicima portala koji su sastavni deo ovih Uslova , te skladno sa Zakonom, i paketom plaćenih usluga.

 

»INFOZONET« se obavezuje da u roku od 24 sata nakon evidencije o uplati dogovorenog paketa, «KORISNIKU» omogući pristup alatima za postavljanje sadržaja iz paketa usluga kojeg je izabrao.

 

»INFOZONET« se isto tako obavezuje da se kod narudžbe za izradu posebnog web sajta, pridržava svih drugih rokova dogovorenih sa svakim korisnikom posebno.

 

»INFOZONET« se obavezuje da osigura tehničku ispravnost i dostupnost »INFOZONET« usluga na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te ako se greške uoče, da ih pravovremeno ispravi.

 

Na INFOZONET portalu postoje i razni linkovi na druge sajtove koje su kreirali korisnici, a nisu kreirane od strane INFOZONET portala. Prilikom posete tim sajtovima »INFOZONET« takvim korisnicima ne može garantovati zaštitu njihovog sadržaja i podataka na njima, jer kao takve ne održava te nema uticaja na nju.

 

INFOZONET se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim licima za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozledu koji nastaju izravno ili posredno Vašim pristupom i Vašim korištenjem ovih sajtova ili sajtova na koje vode linkovi sa www.infozonet.rs stranice.

 

INFOZONET se ne može smatrati odgovornim zbog informacija na tim sajtovima, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na tim sajtovima, kao ni zbog Vaše upotrebe (ili nemogućnosti da koristite) bilo koje od ovih sajtova.

»INFOZONET« ima pravo da koristi fotografije i tekstualni materijal koji je dobio od «KORISNIK»-a, u cilju reklamiranja i popularizacije sajtova putem medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala ( katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.).

 

«KORISNIK», se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima i proizvodima »INFOZONET-a«.

 

»INFOZONET« ima pravo koristiti email adresu «KORISNIKA», koju  navodi kao svoj lični podatak, i to u svrhu slanja obaveštenja o novoj ponudi, o statusu korisničkog računa, kao i ostalim vrstama obaveštenja vezanim uz www.infozonet.rs . 

Sav sadržaj na internet stranicama www.infozonet.rs zabranjeno je kopirati u celosti ili delomično bez pismenog odobrenja »INFOZONET-a«

 

Sa prihvatanjem ovih Uslova, «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom.

 

«KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o informisanju, Zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva, Zakona o elektronskom potpisu, Zakona o zaštiti pečata, Zakona o zaštiti potrošača kao i drugih propisa.

 

«KORISNIK» se obavezuje da neće koristiti usluge u svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili moralnim načelima.

 

«KORISNIK» ovim izjavljuje da je autor svih tekstualnih oglasa objavljenih u njegovom prezentacijskom prostoru u sistemu »INFOZONET-a«

 

«KORISNIK» je dužan držati svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi ograničio pristup trećim licima i sprečio neovlašćeno korišćenje usluge.

 

«KORISNIK»  je dužan odmah informisati davaoca usluga o svakoj eventualnoj zloupotrebi svog korisničkog imena i lozinke od strane trećih lica, slanjem poruke na email adresu info@infozonet.rs

 

«KORISNIK»  je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je i za sadržaj svih materijala i informacija koje su unešeni u sistem »INFOZONET-a«, a sa njegovog korisničkog računa.

 

«KORISNIK»  se obavezuje i saglasan je da:
- neće objavljivati, promovisati ili prenositi preko posrednika nikakav nezakonit, uznemirujući, pogrdan, uvredljiv, preteći, štetan, vulgaran i porno sadržaj;
- sadržaj koji poziva na nasilje (rasno, etničko ili drugo);
- informacije ili druge oglase ili događaje, koji predstavljaju prekršajno, krivično ili bilo koje kažnjivo delo, građansku neposlušnost, ili na bilo koji način ruši pravni poredak;
- u slučaju eventualne nesaglasnosti o karakteru odgovarajućih podataka, informacije ili drugog oglasa, odlučujući kriterij je procena davaoca usluge;
»INFOZONET« neće odobriti sadržaj kojeg je «KORISNIK» postavio, ili drugi način njegove komunikacije, objavljivanje podataka, niti preuzima odgovornost (uključujući pravno krivičnu odgovornost) za bilo koji ovakav događaj, komunikaciju ili objavu protivrečnu sa ovim Uslovima ili koja je protiv pravnih propisa ili činjenice, a čije je objavljivanje pomoglo korištenje njegove internet stranice;

 

«KORISNIK»  se obavezuje i saglasan je da:
- neće na bilo koji način prilikom korišćenja usluga, koristiti ili distribuirati oštećene datoteke ili koji sadrže viruse, ili bilo kakav sličan software ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
- neće ugrožavati mreže koje ga povezuju sa uslugama;
- neće koristiti nikakve uređaje, software ili programe, ili uz pomoć drugih sredstava, probati poremetiti redovan rad portala, usluge i/ili bilo kakve transakcije koju portal nudi;
- neće napraviti ništa što bi moglo da prouzrokuje bezrazložno ili neprimerno velik teret sistemu davaoca usluge;
- prilikom korišćenja usluga, koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po, i u sitemu INFOZONET portala koje mu omogućava davaoc usluge, ili koje je patentirao davaoc usluge;
- neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spider-e).

 

Nije dozvoljena distribucija ili prodaja ni jednog dela stranice ili software-a sa www.infozonet.rs, osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između »INFOZONET-a« i «KORISNIK-a».

 

»INFOZONET« zadržava pravo da isključi iz dalje upotrebe ovih stranica onog korisnika, koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašćeno koristi stranice, u smislu:
- kopiranja sadržaja objavljenih na ovim stranicama te objavljivanja u/na nekom drugom mediju bez odobrenja »INFOZONET«-a
- lobiranja »INFOZONET« klijenata da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima , na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima »INFOZONET« preduzeti sve pravne mere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

»INFOZONET« zadržava pravo da ukloni sadržaj kojeg smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uslovima korišćenja. 

»INFOZONET« zadržava pravo automatskog ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korišćenja, odnosno kršenja ovih Uslova korišćenja.

»INFOZONET« također zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere protiv takvih korisnika, te zahtevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Korisnici su dužni redovno čitati Uslove korišćenja, te se smatra da su u svakom trenutku upoznati sa aktualnim pravilima korišćenja te da su ih razumeli u celini.

 

Plaćanje paketa za korišćenje INFOZONET portala se obavljaju isključivo preko bankovnog računa davaoca usluge, po važećem cenovniku objavljenom na stranicama INFOZONET portala, i vredi za vremenski period od 12 meseci. Nakon isteka tog vremenskog perioda, «KORISNIK» može dogovor da obnovi i produžiti korišćenje portala, u skladu sa Uslovima i cenovnikom koji su navedeni na sajtu INFOZONET portala, ali i ne mora ako smatra da nije zadovoljan ponuđenom uslugom.

 

Ovi Uslovi stupaju na snagu njihovim prihvatanjem prilikom registracije na INFOZONET portalu na web adresi www.infozonet.rs, i/ili kupovinom jednog od paketa sa sajta  www.infozonet.rs .

Portal »INFOZONET« zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni ili modifikuje Uslove korišćenja portala u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu trenutkom objave, i »INFOZONET« nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama.

O važnim promenama i dopunama korisnici će biti obavešteni putem e-maila ili objavljivanjem na naslovnoj web stranici INFOZONET portala. Pravo Republike Srbije je merodavno za tumačenje i primenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene Uslove korišćenja INFOZONET portala, a sud u Novom Sadu je isključivo nadležan za sve zahteve i sporove nastale korišćenjem predmetnih materijala.

 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, te pristupanjem, registracijom i/ili korišćenjem sadržaja stranica www.infozonet.rs, stupate u ugovorni odnos s »INFOZONET« i potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasili se da će Vas ovi Uslovi obavezivati.