kuponi, popusti - Pregledaj sve kupone »

Besplatan vaučer sa kojim se ostvaruje popust- 200 din umesto 400 din za krojačku uslugu po izboru
Popust: 50 %
590 din za stomatološku uslugu po izboru
Popust: 71 %
490 din.umesto 900 din za sunčane naočare po izboru.
Popust: 46 %
100 din-vaučer za 25% popusta za kuhinjske noževe ZWILLING J.A. HENCKELS
Popust: 25 %
250 din. umesto 500 din.za maramu modne kuće ST.George
Popust: 50 %
590 din umesto 990 din. za kardigan u butiku „OMEKA“
Popust: 40 %
POSLOVNE VESTI - PREGLEDAJ SVE VESTI »
INTERNET PRODAVNICA - SVI PROIZVODI » - PROIZVODI NA SNIŽENJU »
SET DISTANCERA - PREDNJI I ZADNJI - ZA FELNE 4/136
120,00
Marigold puteri za telo 20gr
180,00
SUPER CORE CELL OFF
32,00
Mark V HPS Soft
33,00
Set činije 6 komada ukrasni tanjirići
1.169,00
PP-R nosač 1/1 20
6,41
Torba ženska alesio braon bež
2.379,00
BERETTA Idrabagno ESI 13 BOJLER NA GAS FASADNI
34.158,33
Torba ženska Dudlin zeleno bež
1.870,00
Torba 187.188
1.985,00
Torba Alesori 065-1
2.349,00
Test jednog proizvoda sa slikom
20.000,00
Torba ženskaPhil 9060
2.263,00
Torba Paolo 850-1
2.470,00
ZANIMLJIVE PONUDE - PREGLEDAJ SVE PONUDE »

KATALOZI PREMIUM KLIJENATA»

NOVOSTI PREMIUM KLIJENATA»                                                     SMILELAND FEST PONUDA                       Postovani klijenti kompletnu ponudu opreme za zabavne parkove                       dvorce, bazene pedaline za decu, tramboline ,tobogane, lopte za vodu,                       ostale zabavne atrakcije i prateću opremu mozete pogledati na našem                        web sajtu klikom na sledeći link: http://smileland.rs/index.php                                                 

KLIKNI OVDE DA PREUZMEŠ KATALOG

Klikni ovde da prgledaš sve kataloge korisnika SmileLand Fest d.o.o


U prodajnim objektima R-dreams, u bogatoj ponudi dušeka, možete pronaći i dušeke renomiranog proizvođača Bonelli po povoljnim cenama.Možete pogledati i preuzeti kompletan katalog dušeka Bonelli 2015.

KLIKNI OVDE DA PREUZMEŠ KATALOG

Klikni ovde da prgledaš sve kataloge korisnika RATIONAL
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 232/19 Датум: 14.05.2019. године Нови Сад   ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364., 365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 14.05.2019. године донео је следећу   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 18.06.2019. године (уторак) која ће се одржати у Хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, са следећим   Д Н Е В Н И М Р Е Д О М   ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, посл.бр. 323/18 од 06.06.2018. године   Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка   Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ-ДСТ Ревизија из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2019. годину   7.Увеђање зараде и накнада зараде неизвршним и извршном директору у нето износу већем за 10% него што су регулисане у претходним уговорима   Датум за одређивање листе акционара је 08.06.2019. године.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1. Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од дана 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду посл.бр. Пои-По1 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином.   ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 12.06.2019. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад Трг Слободе 2 сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова у периоду од 15.05.2019.године до 17.06.2019.године или на интернет станици Друштва www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs почев од 15.05.2019. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs, на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, и на интернет страници Централног регистра ХОВwww.crhov.rs   Председник одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Милан Мрдовић  
  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 225/19 Дана: 10.05.2019.год Нови Сад     Акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 | 021/66-22-122 I Матични број: 08240540 | ПИБ: 100277703 I Текући рачун: Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09       ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАMA ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД   У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 10.05.2019. године до момента објављивања предметног документа.     Ред. бр. Објављена информација Датум објаве Место објаве информације   Интернет страница 1 Годишњи документ о објављеним информацијама 11/05/18 Интернет страница друштва (мени вести) www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 11/05/18 Београдска берза и Комисија за хртије од вредности       2   Извештај са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018.     06.06.2018. Београдска берза и Комисија за хртије од вредности     www.belex.rs 3 Записник са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 06.06.2018. 06.06.2018.   Интернет страница друштва (мени вести)     www.hotelvojvodina.rs       4   Ажурирани информатор за 2018. годину   24.04.2019. Београдска берза           www.belex.rs   5   Годишњи Извештај за 2018.годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД 25.04.2019. Интернет страница друштва (мени вести)   www.hotelvojvodina.rs           www.belex.rs 22.04.2019.       22.04.2019. Београдска берза   Комисија за хртије од вредности       Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs), интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) и интернет страници Централног регистра ХОВ (www.crhov.rs/ ).   Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.   Нови Сад, 10.05.2019. године   Извршни директор Рајић Стеван
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. годину Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: финансијски извештаји за 2018. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад. II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2018. годину Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2018. годину од стране предузећа за ревизију HLB DST - REVIZIJA из Београда прилог је овом извештају.Напомена: Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад. III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2018. годину 1. Организациона структура друштва ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је 1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп дужи низ година, којом се остварује знатан приход. Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове. Службу за организацију и рад хотела чине одељења:смештајакухињересторанаодржавања хигијенетехничког одржавања. 2. Кадровска структура и информације о кадровским питањима У друштву је запослено 52 запослена од чега су двоје запослених на одређено време, двоје раде са половином радног времена. Од укупног броја запослених жена је 33.Квалификациона структура запослених је следећа:висока стручна спрема 7виша стручна спрема 2висококвалификован 1средња стручна спрема 23квалификован 13неквалификован 6 Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми. Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца.28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Усаглашавања су вршена у више наврата у складу са променом најнише цене рада. Последње усаглашавање извршено је у новомбру 2018. године. Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 1,4%. 3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања Током године извршена су улагања у основна средства у износу од 4.441.234 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.112.600 динара. За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.054.931 динара.Набавна вредност нематеријалних улагања на крају године износе 475.065 динара, њихова исправка вредности је 166.634 динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 214.383.719 динара, исправка вредности 121.019.620 динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 93.364.099 динара.Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.139.770 динара, опреме 1.129.305 динара, нематеријалних улагања 47.883 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.316.957 динара. Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак. Залихе материјала на дан 01.01.2018. године износе 341.613 динара, а на крају године 328.794 динара.Дати аванси добављачима износе 439.231 динара. Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2018. године износе 3.789.810 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.160.083 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 2.411.698 динара. Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2018.године износи 108.318 динара. Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 187.681 динара. Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара. Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.078.952 динара. На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2018. године 3.645.432 динара, прерачунато по курсу еура од 118,1946 динара. Порез на додату вредност у рачунима из 2018. године пренетом у 2019. годину износи 132.995 динара. Одложена пореска средства износе 4.044.910 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.911.537 динара. Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста. Резултат пословања је добит у износу од 528.345 динара. Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.637.243 динара.Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.228.139 динара, а на крају године 2.748.895 динара. Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена.Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 685.140 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године. Примљени аванси на 31.12.2018. године износе 375.546 динара. Обавезе према добављачима из земље износе 4.873.762 динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију од стране овог резервационог система, а који се односи на децембар месец 2018. године у износу од 48.649 динара. Обавезе према запосленим износе 3.210.321 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2019. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора и уговора о привременим и повременим пословима износе 362.040 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец износи 579.532 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса износе 63.700 динара. Пословањем у 2018.години остварен је укупан приход од 87.792.635 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 49.185,611 динара и већи су за 4,8% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 301.596 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.405.849 динара и мањи су за 0,5 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.294.244 динара и већи су за 11 % него претходне године.Учешће прихода од основне делатности повећало се са 54,7% на 56%. Остали и финансијски приходи износе 599.291 динара. Укупни расходи у 2018. години износе 87.041.211 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 2%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 51,9 % од укупних трошкова.Учешће трошкова основних сировина и енергената су нешто нижи него претходне године а износ им је 24.048.175 динара. Учешће осталих производних трошкова је за 6 % смањено у односу на прошлу годину и износе 5.450.757 динара. У односу на претходну годину већи су за 8 %.Трошкови зарада и осталих примања су за 1,4 % већи од прошле године и износе 45.221.738 динара. Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе 356.804 динара.Трошкови амортизације износе 4.316.957 динара. Нематеријални трошкови имају слично учешће у укупним трошковима као и претходне године, али су за 2,7 % већи него претходне године и износе 6.113.075 динара. Финансијски расходи износе 288.080 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 1.245.624 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања у износу од 1.192.026 динара. Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2018. годину је добит у износу од 751.424 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 223.080 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2018. годину добит од 528.344 динара. Редовна скуштина друштва одржана је 06.06.2018. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2017. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА за ревизора за 2018. годину. 4. Улагања у циљу заштите животне средине Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље. 5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године Након протека пословне године није било важнијих пословних догађаја. 6. Планирани будући развој Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле три године.Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2018.години исказала је повећање од 2,7% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења имао је следећу тенденцију из године у годину: 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења. У 2015. години број ноћења је за 19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %, у 2017. години износи 16815, а 2018.године 17.232 ноћења. У 2018.години искоришћеност смештаја је на истом нивоу као и претходне године и износи 48%. Очекивања су да ће се наставити тренд повећања искоришћености капацитета, али не већег интензитета. Просечно задржавање гостију 2018. године је 1,65 дана. 7. Активности истраживања и развоја Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности и мала вероватноћа наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од:Metrico trade, Београд - аванс за радове на опремиDance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услугеАлбатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услугеТим кућа доо Нови Сад – за угоститељске услугеMetrico, Београд – за услуге закупа пословног простораПивница Steiger доо Зрењанин– за услуге закупа пословног простора 8. Информације о откупу сопствених акција Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја.Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2018. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању. 9. Постојање огранака Друштво не поседује огранке 10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу. 11. Послови са повезаним лицима Друштво нема послова са повезаним лицима 12. Кодекс корпоративног понашања На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама. Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:- финансијским и пословним резултатима- бизнис плановима и постављеним циљевима- значајном власништву над акцијама и праву гласа- политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора - предвидивим факторима ризика- питањима која се односе на запослене- политици управљања.Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања. 13. Стратегија развоја за наредну годину Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања.За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да треба навести оне са приоритетом, а то су следећи: А) Старост грађевинског објекта:1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и реновирањем комплетних соба,2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина. Б) Организациони и технички проблеми:1. проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила;2. унапређење против пожарне заштике и обуке запослених. В) Потенцијални дугорочни проблеми и активности које се требају спровести:1. одлазак младих радно способних у земље ЕУ;2. велики број озбињно болесних радника и старосна структура;3. уложити напоре да се задрже велики закупци услед отварања тржног центра Променада дошло је до озбиљних поверања у понуди и тражњи као и ценама пословног простора у Новом Саду;4. урадити нову систематизацију. Нови Сад, фебруар 2019.године Извршни директор Војводина ад _________________ Стеван Рајић У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 IV ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2018. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва. Лице одговорно за састављање Законски заступникГодишњег извештаја Шеф рачуноводства Извршни директор ___________________ _________________Снежана Алемпијевић Стеван Рајић           У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 V ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА(напомена) Годишњи извештај друштва за 2018.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја. Извршни директор Војводина ад _________________ Стеван Рајић   У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 VI ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА(напомена) Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2018.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва. Нови Сад, април 2019.године Извршни директор Војводина ад ________________ Стеван Рајић
Omega Iniciative  d.o.o je redizajnirala sajt
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 319/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  по тачки 1. дневног реда - Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број  143  od  10.04.2018. године,  једногласно  је  донела     О Д Л У К У       УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД  БРОЈ 143 од 10.04.2018. ГОДИНЕ  БЕЗ ПРИМЕДБИ.                             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Величковић Божана  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 320/18     Дана: 06.06.2018. Нови Сад       У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014. године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године, под тачком 4. дневног реда разматрала је Извештај и мишљењe независног ревизора   IV&AUDIT  из Београда  о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину  и једногласно   донела     О Д Л У К У       I. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014  И 5/2015 ) УСВАЈА СЕ  ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  IV&AUDIT  ИЗ БЕОГРАДА  О РЕВИЗИЈИ  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ.   II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.               Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 318/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  под тачком 5. дневног реда  - Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2017. године ВОЈВОДИНА АД  Нови Сад, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ЗА 2017. ГОДИНУ У ТЕКСТУ  У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.   У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 316/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011) 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.године, Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године   под тачком 2. дневног реда разматрала је  Финансијске извештаје ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину  и једногласно   донела   О Д Л У К У   I. У СКЛАДУ  СА ЧЛАНОМ 329.  ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014  И  5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ (СЛ. ГЛАСНИК Р.СРБИЈЕ, БРОЈ 62/2013) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2017. ГОДИНУ КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51. ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 317/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад         Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  по тачки 3. дневног реда - Одлука о расподели добити и покрићу губитка, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ У ИЗНОСУ ОД 301.472,57 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.             Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 315/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године  једногласно  је  донела     О Д Л У К У         ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА.   У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И  ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА.                 Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 314/18 Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нови Сад               Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године једногласно  је  донела     О Д Л У К У        ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ.                                                                                                                                        Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 313/18 Дана: 06.06.2018. Нови Сад               У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године по тачки 6. дневног реда  - Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018.годину, једногласно  је  донела     О Д Л У К У       У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 62/2013) ЗА РЕВИЗОРА  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР     ХЛБ-ДСТ РЕВИЗИЈА  ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.   ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.               Председник  Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 322/18 Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Нови Сад         На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС број 31/2011)   ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД ТРГ СЛОБОДЕ 2, МБ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је у среду, 06.06.2018. године у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно донете следеће   О Д Л У К Е     ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Одлука о отварању седнице Скуштине и утврђивање кворума за одлучивање Одлука о именовању председника Скушштине акционара Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   Одлука о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 143/18 од 10.04.2018. године Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Одлука о расподели добити Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ИВ&АУДИТ из Београд о ревизији финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Одлука о усвајању годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2017. годину Одлука о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину.            Председник Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад    Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД Нови Сад Нови Сад, Трг слободе 2 ПИБ: 100277703 МБ: 08240540 Број: 258     ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Сл.гласник бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. Став 1. Тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Војводина ад Нови Сад, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног документа о објављеним информацијама од  15.05.2017. године до момента објављивања предметног документа.     Ред. бр. Објављена информација Датум Место објаве Интернет страница 1. Годишњи документ о објављеним информацијама 16.05.2017. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 18.05.2017. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 2. Извештај са одржане редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 31.05.2017. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 3. Записник са одржане Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 16.06.2017. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 4. Ажурирани информатор 07.03.2018. Београдска берза www.belex.rs 5. Сазивање ванредне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 14.03.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 19.03.2018. АПР www.apr.gov.rs 14.03.2018. Београдска берза www.belex.rs 14.03.2018. Комисија за хартије од вредности   6. Извештај са одржане  ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 10.04.2018. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 7. Записник са одржане ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 15.04.2018. Интернет страница друштва             www.hotelvojvodina .rs 8. Годишњи Извештај за 2017. годину Војводина ад 27.04.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 26.04.2018. Београдска берза и Комисија за хартије од вредности www.belex.rs 9. Сазивање редовне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад 03.05.2018. Интернет страница друштва www.hotelvojvodina .rs 09.05.2018. АПР www.apr.gov.rs 03.05.2018. Београдска берза www.belex.rs 03.05.2018. Комисија за хартије од вредности   Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници  (www.hotelvojvodina .rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).     Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.         Нови Сад, 11.05.2018.                                                                                                                Извршни директор                                                                                                                                                         Војводина ад Нови Сад                                                                                                                                                                   Стеван Рајић      
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 196 Нови Сад, 24.04.2018. године     ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364.,365. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник Р.Србије 36/2011 и 99/2011, 83/14, 5/15) и члана 35. Статута  ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД,  Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној 24.04.2018. године донео је следећу   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 06.06.2018. године (среда) која ће се одржати у хотелу „Војводина“ Нови Сад, Трг слободе 2 са почетком у 12 часова, са следећим   Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М   ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   1. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара  ВОЈВОДИНА АД НОВИ   САД  број   143/18  од 10.04.2018. године Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Доношење одлука о расподели добити и покрићу губитка Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора IV&AUDIT из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017. годину Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018. годину   Датум за одређивање листе акционара је 27.05.2018. године.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1. Акционар Конзорцијум ЈМБГ: КО8106070 на основу Решења Вишег суда у Београду Пои-По1 број 24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца. Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По број 24/10 од 21.02.2010. године управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД која се воде на акционара  „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде Републике Србије – Дирекција за управљање одузетом имовином. ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   ПУНОМОЋ ЗА ГЛАСАЊЕ   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћја за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја. Последњи дан за доставу пуномоћи је 31.05.2018. године. Пуномоћник  може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скуштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад Трг слободе 2 сваког радног дана од  10,00 до 13,00 часова у периоду од 07.05.2018. године до 05.06.2018. године или на интернет станици Друштва  www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну Скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs  почев од 04.05.2018. године без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП  www.belex.rs  и на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs                                                                                                           Председник одбора директора                                                                                             ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД                                                                                                     Милан Мрдовић  
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује    ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2017. ГОДИНУ   I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. годину   Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: финансијски извештаји за 2017. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.   II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2017. годину   Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2017. годину од стране предузећа за ревизију  I&V AUDIT  из Београда  прилог је овом извештају. Напомена: Извештај о ревизији није усвојен  од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.     III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2017. годину   1. Организациона структура друштва   ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп  дужи низ година, којом се остварује знатан приход.   Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и дељењима: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове.   Службу за организацију и рад хотела чине одељења: -          смештаја -          кухиње -          ресторана -          одржавања хигијене -          техничког одржавања.   2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима   У друштву је запослено 53 запослена од чега су шесторо запослених на одређено време, двоје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник).  Од укупног броја запослених жена је 32.   Квалификациона структура запослених је следећа: Висока стручна спрема                               7 Виша стручна спрема                                   2 Висококвалификован                                   1 Средња стручна спрема                           24 Квалификован                                                13 Неквалификован                                            6 Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.   Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца. 28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада). 22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање). Усаглашавања су вршена у 2017. години у  складу са променом минималне цене рада, али само за радна места собарица-хигијеничарка и портир.   Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 5,6%. Просечна бруто зарада у 2017. години износи 52.264 динара, а нето зарада 37.727 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одмор.   3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања   Током године извршена су улагања у основна средства у износу од  3.669.460  динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција магацинског простора, канцеларија за издавање у закуп, замена дела дотрајалог намештаја у хотелским собама, куповина телевизора, ледомата, клима уређаја, фрижидер, усисивач, реконструкција камерно-интерфонског система и система за дојаву пожара. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.   За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.062.047  динара.   За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.174.717  динара. Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 460.074  динара, њихова исправка вредности је 118.751  динар. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 210.679.485  динара, исправка вредности   117.778.350  динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  93.242.447  динара. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.101.266 динара, опреме 1.028.883 динара, нематеријалних улагања 46.993 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.177.142  динара.   Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.   Залихе материјала на дан 01.01.2017. године износе  406.189  динара, а на крају године  341.613     динара. Дати аванси добављачима  износе  468.489  динара.   Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2017. године износе 4.508.118 динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.167.182  динара, потраживања од купаца из иностранства су 5.520 динара. Исправка вредности ових потраживања износи 1.842.767  динара.   Потраживања за пазар у готовини који на 31.12.2017.године износи   214.782 динара.   Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 142.524  динара.   Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.   Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 241.573  динара.   На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2017. године 2.502.743  динара, прерачунато по курсу еура од  118,4727  динара. Разлика у курсу за прерачунавање у односу на 2016. годину је нижи курс за 4,2 %.   Порез на додату вредност у рачунима из 2017. године пренетом  у 2018. годину износи 105.660 динара.   Одложена пореска средства износе 4.436.543 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.610.344 динара.   Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.   Резултат пословања је добит  у износу од  301.472  динара,  актуарски губитак износи 48.039 динара. Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016.годину. Укупни кумулирани губитак износи 44.468.970 динара. Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.283.114 динара, а на крају године 2.228.139   динара.   Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010.године, која је те исте године и поништена. Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 992.400 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године. Примљени аванси  на 31.12.2017. године износе 148.176   динара.   Обавезе према добављачима из земље износе 4.746.006  динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2017. године у износу од  53.822   динара.   Обавезе према запосленим  износе  3.440.073  динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 2018. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 189.873  динара.   Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец  и обавеза по основу годишњег пописа износи 686.724 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима. Обавезе по основу осталих јавних прихода, боравишна такса износе 87.275 динара.   Пословањем у 2017.години остварен је укупан приход од  85.854.306   динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 46.936,979  динара  и већи су за 9% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  1740.398 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.587.579 динара и мањи су за 3,7 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  2.061.655 динара и мањи су за 14 % него претходне године. Учешће прихода од основне делатности повећало се са 52% на 54,7%. Остали и финансијски приходи износе 1.093.695 динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза.   Укупни расходи у 2017. години износе  85.273.065  динара. Већи су у односу на прошлу годину за  2%.   Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  52,3 % од укупних трошкова. Учешће трошкова основних сировина и енергената  је исто као и претходне године и износи 24.281.952 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 3,3 %. Учешће осталих производних трошкова је на сличном нивоу као и прошле године и износе 5.047.887 динара. У односу на претходну годину смањени су за  9 %. Трошкови зарада и осталих примања су за 5,6 %  већи од прошле године и износе 44.596.477 динара.   Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе  222  динара. Трошкови амортизације износе 4.177.142 динара.   Нематеријални трошкови имају слично учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за  5 %  мањи него претходне године и износе 5.950.635 динара.   Финансијски расходи износе 494.640 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 724.108 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања  у износу од 657.279 динара.   Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2017. годину је добит у  износу од   581.242   динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 279.769 динара. Тако да је крајњи резултат пословања за 2017. годину добит  301.472 динара. Редовна скуштина друштва одржана је  30.05.2017. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2016. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће I&V AUDIT  за ревизора за 2017. годину.   4. Улагања у циљу заштите животне средине   Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.   5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године   Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.   6. Планирани будући развој   Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године. Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2017. години стагнира. Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2017.години исказала је повећање од  11,7% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  У 2015. години број ноћења је за  19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. Број ноћења у 2017. години износи 16815.   У 2017.години  искоришћеност смештаја је повећана  у односу на претходну годину и на нивоу је од  48 %. С обзиром да повећање искоришћености смештаја од прошле године (кад је искоришћеност била 41 %) наставља тренд раста очекивања су да ће се тај тренд задржати, али не истог интензитета. Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости. Просечно задржавање гостију  2017. године је  1,54 дана.   7. Активности истраживања и развоја   Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од: -          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми -          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге -          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге -          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге -          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора -          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора   8. Информације о откупу сопствених акција   Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2017. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.   У 2017. години ангажована је кућа Бојан Бранковић ПР судски вештак за област економско-финансијску из Београда за израду анализе дужничко-поверилачких односа „Војводина“ ад са „Палић“ ДОО и „Маестралтоурс“ доо Будва.   9. Постојање огранака   Друштво не поседује огранке   10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности   Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја. Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји. Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.   11. Послови са повезаним лицима   Друштво нема послова са повезаним лицима   12. Кодекс корпоративног понашања   На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину. Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.   Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о: -              финансијским и пословним резултатима -              бизнис плановима и постављеним циљевима -              значајном власништву над акцијама и праву гласа -              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора -              предвидивим факторима ризика -              питањима која се односе на запослене -              политици управљања. Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара. Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима. Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.   13. Стратегија развоја за наредну годину   Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања. За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:                 А) Старост грађевинског објекта: 1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе, 2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.                 Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.                   Нови Сад, фебруар 2018.године                                                                                                                                                                                                                            Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                         _________________                                                                                                                                                    Стеван Рајић       У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   IV   ИЗЈАВА  ЛИЦА  ОДГОВОРНИХ ЗА  САСТАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА   Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2017. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.     Лице одговорно за састављање                                                         Законски заступник Годишњег  извештаја   Шеф   рачуноводства                                                                             Извршни   директор   ___________________                                                                            _________________ Снежана Алемпијевић                                                                                  Стеван Рајић У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   V   ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (напомена)     Годишњи извештај друштва за 2017.годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.                                                                                                                                                                                                                                                                       Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                     _________________                                                                                                                                                  Стеван Рајић       У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540   VI   ОДЛУКА  О  РАСПОДЕЛИ  ДОБИТИ  ИЛИ  ПОКРИЋУ  ГУБИТКА (напомена)     Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2017.годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад.  Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.     Нови Сад, април 2018.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                                          ________________                                                                                                                                                          Стеван Рајић                                 
ВОЈВОДИНА   АД  НОВИ  САД Број: 144 Дана: 10.04.2018.године Нови Сад   З А П И С Н И К     са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Трг слободе 2 која је одржана 10.04.2018. године у хотелу „Војводина“ са почетком у 12 часова.   Седници присутни  мањински акционари: Снежана Алемпијевић, Бујишић Милун, Чуковић Млађенија, Репац Дијана, Труда Љирије, пуномоћник за Александра Ђуровића  - Бранко Божовић адвокат, пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином  Божана Величковић. Поред акционара присутни су: Бојан Светек, Александра Правица, Стеван Рајић и Милан Мрдовић.   Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању седнице Скупштине односно потврда АПР БД 21961/2018 од 14.03.2018.године о објављивању позива за седницу акционара , Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином број 46-00-160/12-02 од 05.04.2018.године које овлашћује Божану Величковић  и пуномоћје издато Бранку Божовићу, адвокату од стране Александра Ђуровића  у Новом Саду 04.04.2018. године да учествују  у раду Скупштине и гласају по утврђеним тачкама дневног реда.   Одмах по потписивању присутних и провере предатих пуномоћи отворена је седница.   Седницу је отворила Божана Величковић тако што је прочитала дневни ред са позива за заказивање седнице и предложила да се дневни ред претходног поступка усвоји, што је једногласно прихваћено.   Д Н Е В Н И    Р Е Д:   Претходни поступак:   Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање Именовање председника Скупштине акционара Именовање запосничара и три члана Комисије за гласање   ТАЧКА 1.  Отварање седнице Скупштине  и утврђивање кворума за одлучивање   Божана Величковић је на основу података који су установљени пребројавањем гласова присутних акционара утврдила да постоји кворум односно потребна већина за одлучивање. Скупштини присуствују акционари који располажу са 84,09 % односно 71029 акција од укупних 84464 акција што обезбеђује кворум за вођење седнице и гласање и донела је   О Д Л У К У   Отвара се ванредна седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за рад и одлучивање.   ТАЧКА 2.  Именовање председника Скупштине акционара   Присутни акционари су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели   О Д Л У К У   За председника Скупштине бира се Божана Величковић. ТАЧКА 3.   Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   Божана Величковић предложила је да се за записничара Скупштине изабере Снежана Алемпијевић, што су присутни гласањем једногласно прихватили. За избор Комисије за гласање предложила је Дијану Репац, Бујишић Милуна и Чуковић Млађенију. Сви присутни су прихватили овај предлог. Председник Скупштине прогласио је да је једногласно донета   О Д Л У К А   За записничара бира се Алемпијевић Снежана. У Комисију за гласање бирају се: Репац Дијана, Бујишић Милун и Чуковић Млађенија.   Председник Скупштине је прогласио да су обезбеђени услови да се може приступити дневном реду редовног поступка седнице. Прочитала је  предлог дневног реда и једногласно је усвојен следећи     Д Н Е В Н И    Р Е Д   -  Р едовни поступак   Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора     ТАЧКА 1.  Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.године   Божана Величковић  је у кратким цртама изнела садржину записника са редовне седнице Скупштине акционара Војводина ад од 30.05.2017. године. Позвала је присутне да се гласањем изјасне за усвајање записника. За усвајање је гласало присутних акционара који чине 83,77 % односно 59494 гласова. Уздржан је био један акционара са 16,23 % односно 11535 гласова. Пошто је за усвајање записника гласала већина констатовала је да је донета   О Д Л У К А   Усваја се записник са редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад  бр. 222 од 30.05.2017. године.     ТАЧКА 2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора   Божана Величковић је изнела да је ово редовна процедура разрешења директора по истеку мандата од 4 године из претходног сазива и то за Стевана Рајића извршног директора, Папић Александру  и Стаменић Милана неизвршне и независне директоре.  Прочитала је предлог одлуке и позвала присутне да гласају. За одлуку је гласало  акционара који поседују 59494 гласова односно 83,77 % гласова присутних акционара, уздржани је био један акционар са 11535 гласова односно 13,66 % гласова.  Усваја се са већином гласова следећа   О Д Л У К А   1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 394.СТАВ 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(“ СЛ. ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, БР.36/11, 99/11, 83/14 И 5/15) И ЧЛАНОМ 53. СТАВ 4.СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  БР.409 ОД 27.06.2014.ГОД. ДИРЕКТОРИМА КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО: 1.РАЈИЋ СТЕВАНУ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, 2.ПАПИЋ АЛЕКСАНДРИ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР, 3.СТАМЕНИЋ МИЛАНУ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,   ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ СА 14.03.2018.ГОДИНЕ, С ТИМ ДА НАСТАВЉАЈУ СА ОБАВЉАЊЕМ  СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА НА  ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  ОДНОСНО ДО 10.04.2018.ГОД.   2. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА И ТО:   1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,   2. ПАПИЋ АЛЕКСАНДРА, ЈМБГ: 1412989715216, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,    3.СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР.    3.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 3. Доношење одлуке о именовању директора друштва који чине Одбор директора   Божана Величковић изнела је предлог  за именовање  директора новог сазива са мандатом од 4 године и то: Стеван Рајић за извршног директора, Стаменић Милан и Мрдовић Милан за неизвршног и независног директора. У предлог у одлуке изнела је да се предлаже увећање зараде извршном директору и накнаде неизвршним директорима за 20 % у односу на претходне износе, односнео да зарада извршном директору буде 96.000,00 динара нето, а накнада неизвршним директорима 36.000,00 динра нето.   Снежана Алемпијевић је додала да је предлог за избор директора дошао од стране Дирекције за управљаде одузетом имовином и да других предлога није било.   Божана Величковић је допунила излагање са објашњењем улоге Дирекције у управљању Друштвом и објаснила како сви директори и сви запослени у Дирекцији ускачу у сваком тренутку и интервенишу кад год је то потребно и у свим ситуацијама. После прочитаног предлога одлуке позвала је присутне на гласање. За одлуку су гласали акционари који чине 83,6 %  односно 59378 гласова, уздржана су 2 акционара са 11651 гласова односно 16,4 % укупно присутних гласова. Већином гласова донета је следећа   О Д Л У К А   1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 36/2011  99/2011, 83/2014 и 5/2015   ) И  ЧЛ. 48. СТАТУТА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  ИМЕНУЈУ СЕ ТРИ ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗВРШНИ А ДВА НЕИЗВРШНА И НЕЗАВИСНА И ТО:   1. РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052 , ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 2. СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ и НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР 3. МИЛАН МРДОВИЋ, ЈМБГ: 1807988793927, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР   2. ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА  ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.   3. МАНДАТ ДИРЕКТОРИМА ИЗ ТАЧКЕ 1.ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА  ИМЕНОВАЊА.   4. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  СА ДАНОМ  11.04.2018.ГОД.СА ТРАЈАЊЕМ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА СА УТВРЂЕНОМ ЗАРАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД   96.000,00 ДИНАРА.   5.МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНИХ ДИРЕКТОРА  И ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА СА УТВРЂЕНОМ НАКНАДОМ У НЕТО ИЗНОСУ ОД  36.000,00 ДИНАРА. 6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,  ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА  АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ, НЕИЗВРШНИМ И НЕЗАВИСНИМ ДИРЕКТОРИМА  ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ ИЗ ТАЧКЕ 4. И 5. ОВЕ ОДЛУКЕ.      7. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.   После исцрпљеног дневног реда Божана Величковић је изнела да Дирекција за одузету имовину и Одбор директора улаже све напоре да се положај Друштва стабилизује обзиром да су губици из ранијих периода велики баласт.   Труда Љирије је поставила питање о продаји акција као мањински акционар.   Божана Величковић је одговорила да до окончања поступака неће бити продаје.   Снежана Алемпијевић је изнела да трговање са хартијама од вредности на Београдској берзи није могуће  све док је Друштво у овом статусу и да га скоро неће бити, односто докле год се не заврше судски поступци који одређују тренутни статус Друштва. Књиговодствена вредност акције, али не и тржишна је отприлике 437 динара по акцији.     Седника је закључена у 12,35 часова.     Записник водила                                                                                         Председник Скупштине акционара                                                                                                                                       Војводина ад Нови Сад   ___________________                                                                                                   ____________________ Снежана Алемпијевић                                                                                                         Божана Величковић                                               Комисија за гласање:   Дијана Репац                 ____________________   Милун Бујишић             ____________________   Чуковић Млађенија     ____________________  
Војводина ад Нови Сад Број: 130/18 Нови Сад. 10.04.2018. год   На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр 31/2011, 122/2015 и 108/2016)   ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ   ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД   Ванредна Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, одржана је дана 10.04.2018.год. у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг слободе 2, са почетком у 12,00 часова, накојој су у складу са дневним редом донете следеће:   О Д Л У К Е   I  Претходни поступак:   1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине 2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара 3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање    II  Редовни поступак:   1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара бропј: 222 од 30.05.2017.год. 2. Одлука о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора 3. Одлука о именовању директора Друштва који чине Одбор директора   Одлуке су донете већином гласова присутних акционара са правом гласа.                                                                                                                          Председник                                                                                                                Скупштине акционара                                                                                                             ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД                                                                                                                     Божана Величковић
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД БРОЈ:70/1 Нови Сад, 14.03.2018. год.     Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој 22.седници одржаној дана 14.03.2018.год. утврдио је   ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА КОЈА СЕ ОДРЖАВА 10.04.2018.ГОД.     I. ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК     1. ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ _____________ 2. ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ __________________ 3. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И БУЈИШИЋ МИЛУН   РЕДОВНИ ПОСТУПАК:   ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 222 od 30.05.2017.год.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ   УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД BR. 222 OD 30.05.2017.ГОД.       ТАЧКА 2.Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ   1.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 394.СТАВ 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА(“ СЛ. ГЛ.РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, БР.36/11, 99/11, 83/14 И 5/15) И ЧЛАНОМ 53. СТАВ 4.СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД БР.409 ОД 27.06.2014.ГОД. ДИРЕКТОРИМА КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ТО: 1.РАЈИЋ СТЕВАНУ,ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, 2.ПАПИЋ АЛЕКСАНДРИ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР, 3.СТАМЕНИЋ МИЛАНУ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,   ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ СА 14.03.2018.ГОД. , С ТИМ ДА НАСТАВЉАЈУ СА ОБАВЉАЊЕМ СВОЈЕ ДУЖНОСТИ ДО ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДНОСНО ДО 10.04.2018.ГОД.   2.РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДОСАДАШЊИ ДИРЕКТОРИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД КОЈИ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА И ТО:   1.РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР,   2. ПАПИЋ АЛЕЊКСАНДРА, ЈМБГ: 1412989715216, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР,   3.СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР.     2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 3.Доношење одлуке о именовању директора Друштва који чине Одбор директор     ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ   1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 383.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 36/2011 и 99/2011) И ЧЛ. 48. СТАТУТА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ИМЕНУЈУ СЕ ТРИ ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН ИЗВРШНИ А ДВА НЕИЗВРШНА И НЕЗАВИСНА И ТО:   1. РАЈИЋ СТЕВАН, ЈМБГ: 2809970710052 , ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 2. СТАМЕНИЋ МИЛАН, ЈМБГ: 1112955710130, НЕИЗВРШНИ и НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР 3. МИЛАН МРДОЈЕВИЋ, ЈМБГ:____________, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДРЕКТОР   2. ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД.   3. МАНДАТ ДИРЕКТОРИМА ИЗ ТАЧКЕ 1.ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА ИМЕНОВАЊА.   4.ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС УГОВОРОМ О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ИСТЕКА РОКА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН, ОДНОСНО ДО ЊЕГОВОГ РАЗРЕШЕЊА.   5.МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕИЗВРШНИХ И НЕЗАВИСНИХ ДИРЕКТОРА И ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД УРЕДИЋЕ СЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ УГОВОРА.   6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА, ДА У ИМЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СА ИЗВРШНИМ, НЕИЗВРШНИМ И НЕЗАВИСНИМ ДИРЕКТОРИМА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ ИЗ ТАЧКЕ 4. И 5. ОВЕ ОДЛУКЕ.   7. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     Председник Одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Папић Александра,с.р.
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 70 Нови Сад, 14.03.2018. год.       На основу члана 372. и члана 373. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 35. и члана 36. Статута „ВОЈВОДИНА“ АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној дана 14.03. 2018. године, донео је следећу     О Д Л У К У   о сазивању ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 10.04.2018. године ( уторак ) са почетком у 12,00 часова у хотелу „ВОЈВОДИНА“ са следећим     Д н е в н и м р е д о м:   I. Предходни поступак:   1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за рад Скупштине, 2. Именовање председника Скупштине акционара, 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање,   II. Редовни поступак:   1. Усвајање записника са редовне годишње Скупштине акционара број: 222 од 30.05.2017.год. 2. Доношење одлуке о разрешењу досадашњих директора који чине Одбор директора 3. Доношење одлуке о именовању директора Друштва који чине Одбор директора     Датум за одређивање листе акционара је 01.04.2018. год.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1.   Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у београду, Пои-По1 бр. 24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акције има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.   Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По1бр.24/10од 21.02.2010. год. управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, која се воде на акционара „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде -Дирекцији за управљање одузетом имовином.   ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   Пуномоћје за гласање   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 05.04.2018. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скупштине може се преузети у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, Нови Сад, Трг Слободе бр. 2. личним преузимањем или путем пуномоћника сваког радног дана од 07,00 часова до 15,00 часова у периоду од 14.03.2018. год. до 05.04.2018. год. или на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs , почев од14.03.2018.год. без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs и на интернет страни АПР www.apr.gov.rs     Председник Одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Папић Александра
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 231 Нови Сад, 30.05.2017. год.       На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС "бр. 31/2011 )     ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2, МАТИЧНИ БРОЈ 08240540, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 5510   ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ   ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Редовна годишња Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад одржана је дана 30.05.2017.год.у хотелу Војводина, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12,00 часова, на којој су у складу са дневним редом једногласно , донете следеће     О Д Л У К Е   I. Предходни поступак:   1. Одлука о отварању седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање 2. Одлука о именовању председника Скупштине акционара 3. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање   II. Редовни поступак: Одлука о Усвајању записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год. Одлука о усвајању финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год. Одлука о покрићу губитка Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину Одлука о усвајању годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину           Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић    
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 225 Дана: 30.05.2017. Нови Сад         Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.05.2017. год. по тачки 3.дневног реда "Одлука о покрићу губитка", једногласно је донела   О Д Л У К У     ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016. ГОД. У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.           Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 224 Дана: 30.05.2017. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011) 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр. 409 од 27.06.2014.год., Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.05.2017. год. под тачком 2. дневног реда разматрала је Финансијске извештаје ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину и једногласно донела   О Д Л У К У   I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БР. 36/2011,99/2011,83/2014 И 5/2015) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈАЈУ СЕ РЕДОВАНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2016. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.             Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНААД НОВИ САД Број: 227 Дана: 30.05.2017. Нови Сад         У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД бр.409 од 27.06.2014.год.Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.05.2017. год. под тачком 5.дневног реда "Разматрање и усвајање годишњег извештаја за 2016. год. ВОЈВОДИНА АД Нови Сад ", једногласно је донела   О Д Л У К У     УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016.ГОД.У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.   У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.             Председник Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     Божана Величковић  
ВОЈВОДИНА АД NOVI SAD Број: 222 Дана: 30.05.2017. године Нови Сад   ЗАПИСНИК   Са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам Нови Сад, Нови Сад, Трг sлободе 2, одржане дана 30.05.2017. године у хотелу “ВОЈВОДИНА” са почетком у 12,00 часова.   Комисија за гласање на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници констатовала је: да је од 154 акционара присутно 5 са укупно 59.514 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,46 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).   Саставни део записника чини списак присутних акционара као и докази о прописном сазивању редовне седнице Скупштине односно потврда АПР БД 36243/2017 од 03.05.2017. год. о објављивању позива за седницу акционарима и Овлашћење Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином,(која има право гласа над акцијама конзорцијума 59.123),бр. 46-00-160/12-02 од 30.05.2017.год. за Величковић Божану, коју овлашћује да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда.   Седници поред акционара присуствује: Рајић Стеван, извршни директорДруштва и члан Одбора директора и Алемпијевић Снежана, шеф рачуноводствено- финансијских послова.   Рајић Стеван, извршни директор, пре седнице укратко је упознао пристне о условима пословања у протеклој години указујући на улагања која су обављена у објекат и на текуће одржавање,на остварене приходе и расходе, обавезе према добављачима за грејање, електричну енергију итд.   Величковић Божана, овлашћена да у име Дирекције учествује у раду Скупштине и гласа на Скупштини по утврђеним тачкама дневног реда предложила је дневни ред претходног поступка, који је једногласно усвојен.   Д н е в н и р е д   I. Предходни поступак:   1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање 2. Именовање председника Скупштине акционара 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање     ТАЧКА 1.Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање   Величковић Божана, на основу утврђене евиденције о присутности акционара седници Скупштине од стране Комисије за гласање, констатовала је да је од 154 акционара присутно 5 са укупно 59.514 гласова, што од укупно 84.464,00 акција са правом гласа, чини присутност акционара од 70,46 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).   Након тога донела је ОДЛУКУ   Отвара се седница Скупштине и утврђује се да постоји кворум за одлучивање.     ТАЧКА 2. Именовање председника Скупштине акционара   Присутни акционари једногласно су прихватили предлог да се за председника Скупштине изабере Величковић Божана и једногласно донели     ОДЛУКУ   ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖАНА.     ТАЧКА 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   Величковић Божана, председник Скупштине, наставила је са даљим вођењем тока седнице констатујући, да на основу присутности акционара који имају право гласа, постоји кворум односно потребна већина за одлучивање и да се може почети са радом.   Након тога предложила је, да се именује записничар и три члана Комисије за гласање и прочитала предлог одлуке коју су присутни једногласно прихватили и једногласно донели   ОДЛУКУ   .ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ СИМИЋ ЕНЕЗА.   .У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР.     Након тога Величковић Божана, председник Скупштине, прочитала је предлог дневног реда редовног поступка, те је јавним гласањем присутних акционара једногласно усвојен следећи   Редовни поступак:   Д Н Е В Н И Р Е Д   Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год. Одлуке о покрићу губитка Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину Разматрање и усвајање годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину   ТАЧКА 1.Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.   Како примедби на записник није било, председник скупштине записник је дао на гласање. Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари записник једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   Усваја се записник са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год.     ТАЧКА 2.Разматрање и усвајање редовних годишњих финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год.   Величковић Божана, председник скупштине, предложила је да се са овом тачком дневног реда истовремено разматра и тачка 5. дневног реда јер су уско повезане, а након тога дала је реч Алемпијевић Снежани, шефу рачуноводствено-финансијских послова.   Алемпијевић Снежана изнела је пословање Војводина АД за 2016. год. из Годишњег извештаја за 2016. год. указујући на укупне приходе, расходе, улагања, дугорочне обавезе, обавезе према добављачима, потраживања од од купаца обавезе итд.Током године извршена су улагања у основна средствау износу од 5.540.019 динара. Укупни расходи су већи од прихода па је резултат пословања за 2016. год. губитак. Укупни расходи у 2016. год. су у односу на претходну годину већи за 9%. Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада и накнада који чине 50% од укупних трошкова. Повећан је број коришћења смештајних капацитета.Задржаванје гостију је један до један ипо дан. Учешће прихода од основне делатности повећао се са 45% на 52%.   Величковић Божана изјавила је, да је по њеном мишљењу постигнут солидан финансијски резултат и да је са истим задовољна, након чега је прочитала предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 2.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   I.У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 329. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (“СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ “ БР. 36/2011, 99/2011, 83/2014 И 5/2015 ) И ЧЛАНОМ 32. ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ( “СЛ. ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ”, БР. 62/2013) УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА ПОСЛОВНУ 2016. ГОД. КОЈИ ОБУХВАТА: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 51.ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА ОВУ ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД И ДОСТАВИТИ БЕОГРАДСКОЈ БЕРЗИ И КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ.   III.ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.   ТАЧКА 3. Одлука о покрићу губитка   Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке Одбора директора за ову тачку дневног реда и исти дала на гласање.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог за тачку 3.дневног реда једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   ГУБИТАК ИСКАЗАН КАО РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016. ГОД. У ИЗНОСУ ОД 1.704.832,63 ДИНАРА НЕЋЕ СЕ ПОКРИВАТИ ЈЕР НЕМА РАСПОЛОЖИВЕ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ.     ТАЧКА 4.Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину   Величковић Божана замолила је Алемпијевић Снежану, шеф рачуноводствено -финансијских послова да укратко изнесе ревизорско мишљење независног ревизора.   Алемпијевић Снежана изнела је, да је ревизор и овог пута дао мишљење са резервом из истих разлога као и прошле године, а то је немогућност ревизорског тима да процени утицај судског спора Дунђерски, који је у току, на будуће пословање ВОЈВОДИНА АД . Ревизор је у свом мишљењу такође констатовао, да финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ВОЈВОДИНА АД на дан 31.12.2016. год. као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.   Величковић Божана сматра да су разлози због којих је ревизор дао мишљење са резервом оправдани, али замера што не дају никакав предлог како неке ствари превазић.   Алемпијевић Снежана изнела је, да је ревизор независтан и да не може да утиче нити да даје сугестије за пословање.   Констатује се да је Извештај и мишљење независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину саставни део овог записника.   Како примедби на Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину, није било, председник скупштине прочитала је предлог одлуке и исту дала на гласање.   Комисија за гласање је констатовала да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   I. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА ИЗ БЕОГРАДА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ ИСКАЗАН НА СТРАНИ 2. ИЗВЕШТАЈА.   II. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.     ТАЧКА 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год.   Информацијa за ову тачку дневног реда дата је под тачком 2. дневног реда, јер је уско повезане са истом.   Констатује се да Годишњи извештај ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год. чини саставни део овог записника.   Величковић Божана, председник скупштине, прочитала је предлог одлуке и исти дала на гласање.   Комисија за гласање констатовала је да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник констатовао да је једногласно донета   ОДЛУКА   I.УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2016.ГОД.У ТЕКСТУ У КОЈЕМ ЈЕ РАЗМАТРАН И ИСТИ ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ.   II. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 368. ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.     ТАЧКА 6. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину   Величковић Божана, председник скупштине, изнела је да досадашњи ревизор не може бити поново изабран за ревизора, јер је узастопно пет година радио ревизију финансијских извештаја, па су прибављене понуде од две ревизорске куће од којих је једна понуда повољнија, јер нуди ревизију по истој цени по којој је досадашњи ревизор радио и плаћање је у ратама, а то је ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР I &V AUDIT ИЗ БЕОГРАДА.   Величковић Божана, председник скупштине,изнети предлог дала је на гласање.   Комисија за гласање је констатовала, да су присутни акционари дати предлог једногласно изгласали, након чега је председник скупштине констатовао да је једногласно донета     ОДЛУКА   У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ("СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ" БР. 62/2013)ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР I &V AUDIT ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.   ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.   Седница је закључена у 14,28 часова.     ЗАПИСНИК ВОДИЛА: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД СИМИЋ ЕНЕЗАВЕЛИЋКОВИЋ БОЖАНА Комисија за гласање:   АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА   МИЛИВОЈЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР   РЕПАЦ ДИЈАНА  
Војводина АД Нови Сад Акционарско друштво затитељство иБрој: 195 туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 |Дана: 15.05.2017. 021/66-22-122 I Матични број:08240540 | НОВИ САД ПИБ:100277703 I Текући рачун: Ерстебанк: 340-2808-42 | АПР БД:42220/09ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАВОЈВОДИНА АД НОВИ САДУ складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011 и112/2015) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и појединалица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД,објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњегобјављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 11.05.2016. год. домомента објављивања предметног документа.Ред.бр.Објављена информација ДатумобјавеМесто објавеинформацијеИнтернет страница1 Годишњи документ о објављениминформацијама18/05/16 Интернетстраницадруштва(мени вести)www.hotelvojvodina.rswww.belex.rs18/05/16 Београдскаберза иКомисија захртије одвредности2Извештај са одржане редовнеСкупштине акционара ВОЈВОДИНААД НОВИ САД од 10.06.2016.13.06.2016.БеоградскаберзаиКомисија захртије одвредностиwww.belex.rs3 Записник са одржане редовнеСкупштине акционара ВОЈВОДИНААД НОВИ САД од 10.06.2016.21.06.2016.Интернетстраницадруштва(мени вести)www.hotelvojvodina.rs4Ажурирани информаторса 29.03.2017.29.03.2017.Београдскаберза5Годишњи Извештај за 2016.годину ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД05/05/17Интернет страница друштва (мени вести)www.hotelvojvodina.rswww.belex.rs25.04.2017.25.04.2017.Београдска берзаКомисија за хртије од вредности6Сазивање редовне годишње Скупштине акционараВОЈВОДИНА АД НОВИ САДза 30.05.2017.29/04/17Интернет страница друштва (мени вести)www.hotelvojvodina.rs03.05.2017.АПРwww.apr.gov.rs27/04/1728.04.2017.Београдска берзаКомисија за хртије од вредностиwww.belex.rsГодишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.Извршни директорРајић Стеван
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15) ЧЛАНОМ 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује    ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  ЗА  2016. ГОДИНУ   I    ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. годину   Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају. Напомена: финансијски извештаји за 2016.годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.   II    ИЗВЕШТАЈ  О  РЕВИЗИЈИ ЗА 2016. Годину   Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2016.годину од стране предузећа за ревизију ХЛБ  ДСТ-Ревизија из Новог Београда је прилог овом извештају. Напомена:  Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.     III  ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА  АД  НОВИ  САД    ЗА 2016. годину   1. Организациона структура друштва   ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је  1991.године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин. Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и исхране и ресторатерских услуга. Уз основну делатност друштво се определило да  један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп, те је то споредна делатност  дуги низ година, којом се остварује знатан приход.   Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима, и то: - служба за организацију и рад хотела - служба за правно-економске и опште послове. Службу за организацију и рад хотела чине одељења: -          смештаја -          кухиње -          ресторана -          одржавања хигијене -          техничког одржавања.   2. Кадровска структура  и информације о кадровским питањима    У друштву је запослено 51 запослена од чега су двоје запослених на одређено време, троје  раде са половином радног времена (код нас и у АД Путник). Од укупног броја запослених жена је 32.   Квалификациона структура запослених је следећа: Висока стручна спрема                                 9 Виша стручна спрема                                     2 Висококвалификован                                     1 Средња стручна спрема                             20 Квалификован                                                 13 Неквалификован                                              6   Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним  одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.   Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месеца, а зараде у два дела и то први део до 12. у наредном месеци односно други део до 30. такође наредног месеца. 28. октобра 2014.године потписан је нови Колективни уговор који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Овим уговором регулисано је као новина посебно евидентирање ноћног рада запослених (раније је био урачунат у основну цену рада). 22. јануара 2015.године закључен је Анекс број 1 Колективног уговора Војводина ад Нови Сад који је обухватио усаглашавање основних зарада за све врсте послова, а у односу на промену минималне цене рада по часу (повећање) које je важило и за целу 2016. годину.   Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 2,5%. Просечна бруто зарада у 2016.години износи 52.197 динара, а нето зарада 37.741,10 динара. Исплаћена зарада садржи у себи: основну зараду, накнаду за минули рад, накнаду за исхрану, накнаду за регрес за годишњи одммор.   3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања   Током године извршена су улагања у основна средства у износу од  5.540.019  динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, поправке крова, замена подних облога,  адаптација купатила  у хотелским собама, замена дела дотрајалог намештаја такође у хотелским собама. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава. Такође улагања је било у пројекте и програме везане за безбедност и заштиту на раду и противпожарну  заштиту, завршетак послова започетих у 2015.години: израда противпожарне пасареле, замена комплетне централе за дојаву пожара на рецепцији и доградња на централи за дојаву пожара која покрива приземље хотела са комплетном заменом свих јављача пожара, уклањање и постављање новог громобрана. Улагања на грађевинском објекту износе 3.362.787 динара, за противпожарну жаштиту 1.414.409 динара и 762.823 динара за осталу опрему.   За трошкове текућег одржавања опреме и објекта утрошено је 1.792.920  динара.   За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.095.099  динара. Набавна вредност  нематеријалних улагања на крају године износе 460.074  динара, њихова исправка вредности је 71.758  динара. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442  динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 206.440.143  динара, исправка вредности   113.054.206  динара,тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи  93.774.251  динар. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.036.523 динара, опреме 859.469       динара, нематеријалних улагања 43.286 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 3.939.278  динара.   Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извешена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012.години покренут је али и обустављен стечајни поступак.   Залихе материјала на дан 01.01.2016.године износе  233.006  динара, а на крају године  406.189     динара.   Дати аванси добављачима  износе  106.812  динара.   Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2016.године износе 2.856.662  динара, сумњива и спорна потраживања износе 1.113.169  динара, потраживања од купаца из иностранства износе 56.624  динара. Исправка вредности ових потраживања износи 2.294.325  динара. По годишњем попису са потраживања од купаца из земље на спорна и сумњива потраживања пренет је износ од  154.852   динара. Потраживања за пазар у готовини који се односи на 30. и 31.12.2016.године износи   411.979      динара.   Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе  212.981  динара.   Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара, депозит као обезбеђење плаћања од закупаца износи 60.000 динара.   Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.642.082  динара.   На девизном рачуну у Ерсте банци стање на 31.12.2016.године 3.154.200  динара, прерачунато по курсу еура од  123,4723  динара.   Порез на додату вредност у рачунима из 2016.године пренетом  у 2017. годину износи 117.815 динара.   Одложена пореска средства износе 5.441.769 динара, а одложене пореске обавезе износе 3.338.821 динар.   Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, односно откупа акција на Београдској берзи није било, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.   Губитак текућег пословања износи   387.812  динара,  а губитак по основу одложених пореских обавеза износи 2.066.609 динара, тако да је укупни губитак 2.394.421 динар. Губитак из ранијих година износи 41.077.569  динара и односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013. и 2015.годину. Укупни кумулирани губитак износи 43.471.990 динара. Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 1.971.776 динара, а на крају године 2.283.114   динара.   Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009.и 2010.године, која је те исте године и поништена. . Примљени аванси  на 31.12.2016.године износе 231.883   динара. Примљени депозити  по основу уговора о закупу износе 60.000 динара.   Обавезе према добављачима из земље износе 6.227.665  динара, од чега се највећи део односи на обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на  агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију  од стране овог резервационог система, а  који се односи на децембар месец 2016.године у износу од  48.578   динара.   Обавезе према запосленим  износе  3.046.349  динара и односе се на зараду, породиљско боловање и боловање преко 30 дана за децембар месец, а које су исплаћене у јануару 207.године. Обавезе по основу уговора за привремене иповремене послове и уговора о раду неизвршних директора износе 324.962  динара.   Обавезе по основу пореза на додату вредност, а која се односи на децембар месец  и обавеза по основу годишњег пописа износи 523.650 динара.  Ове обавезе су измирене у законом предвиђеним роковима.   Обавезе по основу осталих јавних прихода: боравишна такса,  порез на имовину накнада за уређење животне средине, комунална такса за истицање фирме  и слично износе 1.325.583           динара.   Пословањем у 2016.години остварен је укупан приход од  82.878.464   динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 42.951,730  динара  и већи су за 30% него претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР  Нови Сад износе  310.389 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 36.943.574 динара и мањи су за 1 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе  2.400.736 динара и мањи су за 9% него претходне године. Учешће прихода од основне делатности повећало се са 45% на 52% што је значајно повећање. Остали и финансијски приходи износе 272.035  динара, од чега се највећи део односи на приходе од отписа застарелих обавеза  и позитивне курсне разлике.   Укупни расходи у 2016.години износе  83.266.276  динара, и већи су у односу на претходну годину за  9%.   Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине  50 % од укупних трошкова. Учешће трошкова основних сировина и енергената  повећано је за 2%, а њихов износ је 23.502.718 динара. У односу на претходну годину ови трошкови већи су за 18%. Учешће осталих производних трошкова на истом је нивоу као и прошле године и износе 5.205.483 динара. У односу на претходну годину повећани су за  11 %. Трошкови зарада и осталих примања су за 2 % су већи од прошлогодишњих и износе 42.217.474 динара. Њихово учешће у укупним трошковима смањено је за 4%.   Расходи од резервисања за отпремнине запослених износе  224.570   динара. Трошкови амортизације износе 3.939.278 динара.   Нематеријални трошкови имају исто учешће у  укупним трошковима као и претходне године, али су за   10 % већи него претходне године и износе 6.650.024 динара.   Финансијски расходи износе 242.069 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе. Остали расходи износе 1.284.660 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања  у износу од 1.103.047 динара.   Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2016.годину је губитак у износу од   387.812   динара.   Редовна скуштина друштва одржана је 10.06.2016.године на којој су усвојени Финансијски извештаји и ревизорски извештај  за 2015.годину, донета Одлука о избору ревизорске куће HLB-DST Revizija за ревизора за 2016.годину.   4. Улагања у циљу заштите животне средине   Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему и потрошни материјал, дрво, метал и отпадно уље.   5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године   Након протека  пословне године није било важнијих пословних догађаја.   6. Планирани будући развој   Уложени напори и настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протекле две године. Ефекти продаје смештајног капацитета путем система Booking.com у 2016.години стагнира. Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2016.години исказала је повећање од  28,4% у осносу на претходну годину. Број реализованих ноћења у 2012.години износио је 12891, у 2013.години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења. У 2014.години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења.  У 2015. години број ноћења је за  19 % је више него претходне године и износио је 11.719 ноћења.   У 2016.години  искоришћеност смештаја је повећана  и на нивоу је од  32,76 %. Ноћења страних гостију су већа него домаћих и они се просечно дуже задржавају него домаћи гости. Просечно задржавање гостију  2016. године повећан је на 1,64 дана.   7. Активности истраживања и развоја   Иако постоје надања да ће се потраживања од великих дужника наплатити, висока је стопа ризичности наплате ових спорних потраживања због дуготрајне блокаде текућих рачуна и стечајних поступака и то од: -          Metrico trade, Београд - аванс за радове на опреми -          Dance sport asociacia, Нови Сад – за извршене хотелске услуге -          Албатоурс, Лесковац – за извршене хотелске услуге -          Тим кућа доо  Нови Сад – за угоститељске услуге -          Metrico, Београд – за услуге закупа пословног простора -          Пивница  Steiger  доо  Зрењанин– за услуге закупа пословног простора -          Supratravel, Словенија – за извршене хотелске услуге   8. Информације о откупу сопствених акција   Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег  извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2016.години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу  решења Вишег суда у Београду из 2010.године о привременом одузимању.   9. Постојање огранака   Друштво не поседује огранке   10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности   Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја. Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји. Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.   11. Послови са повезаним лицима   Друштво нема послова са повезаним лицима   12. Кодекс корпоративног понашања   На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012.године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета. Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање,равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину. Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.   Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о: -              финансијским и пословним резултатима -              бизнис плановима и постављеним циљевима -              значајном власништву над акцијама и праву гласа -              политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора -              предвидивим факторима ризика -              питањима која се односе на запослене -              политици управљања. Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара. Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима. Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања  и деловања са принципима корпоративног управљања.   13. Стратегија развоја за наредну годину   Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање, њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовања пословања. За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да између осталог треба навести најбитније односно најпрече, а то су следећи:                 А) Старост грађевинског објекта: 1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и многе комплетне собе, 2. осавременити вешерај куповином нових професионалних веш машина.                 Б) Проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) – за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила.                 В) Старосна структура запослених јако висока и да је услед болести већи број радника смањене радне способности или су на боловању.                     Нови Сад, март 2017.године                                                                                                                                                                                                                            Извршни директор                                                                                                                                                  Војводина ад                                                                                                                                       _________________                                                                                                                                                  Стеван Рајић                                                   NAPOMENE UZ   FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU   VOJVODINA AD NOVI SAD                             NOVI SAD, mart 2017. godine               NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE   1.         OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU   „VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo), iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2. Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005. Poreski identifikacioni broj: 100277703 PDV broj: 132705482 Matični broj: 08240540   Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009 .godine i upisano u registar kod  Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva -59.123 akcija.   Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.   Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva. 21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.   Prema Statutu, organi društva su: -          Skupština akcionara -          Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.   Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor. Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Aleksandra Papić i Milan Stamenić.   Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510). Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod: -          ERSTE BANK -          KOMERCIJALNA  BANKA Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.   Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu, Društvo je za 2016. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 51,4.  Na kraju godine broj zaposlenih je 51.   Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2016.godine: -          visoka stručna sprema                                                     9 -          viša stručna sprrema                                                        2 -          visokokvalifikovani                                                          1 -          srednja stručna sprema                                                                20 -          kvalifikovani radnici                                                       13 -          niža stručna sprema                                                         6 2.         OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA   Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2016.-31.12.2016. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakon o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.   Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.   U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.   Podaci u finansijskim izveštajmai su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.   U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2015. godinom.   Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.   Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 26.01.2017. godine usvojio.   U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima  2250 (bolovanja preko 30 dana),  na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2016.godine.   Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS  nisu bila izvršena do tog trenutka.   Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura i obračuna srazmernog dela poreza na dodatu vrednost od rashodovane opreme.   Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica: -          Stevan Rajić, izvršni direktor društva -          Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija -          Aleksandra Papić, neizvršni direktor -          Milan Stamenić, neizvršni direktor.   Na sednici Odbora direktora od 13.02.2017.godine odobreni su finansijski izveštaji za statističke svrhe: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj koji su APR predati 27.02.2017.godine i Napomene uz finansijske izveštajeza 2016.godinu.   3.         USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE   Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011.godine.   Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.   3.1               Nematerijalna imovina   Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec u kojem se nematerijalna imovina aktivira, putem proporcionalne metode i za svako sredstvo pojedinačno.   3.2               Nekretnine, postrojenja, oprema   Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.   Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.   Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvredjenja.   Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.   Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda. Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode. Sredstvo se isknjižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.   3.3               Investicione nekretnine   Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.   3.4               Zalihe   Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja.U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vode po prosečnoj nabavnoj ceni.  Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.   3.5               Gotovina i gotovinski ekvivalenti   Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.   3.6               Kratkoročna potraživanja i plasmani   Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.   3.7               Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze   Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.   Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.   Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.   Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.   3.8               Naknade zaposlenima   Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.   U skladu za Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.   3.9               Prihodi i rashodi   Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.   Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.   Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.   3.10            Porez na dobitak i odloženi porez   Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćam poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.   3.11            Upravljanje finansijskim rizicima   U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.   3.12            Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti   Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina. 3.13            Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja   Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka usvajanja Izveštaja o popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 50.000,00 dinara, a  do dana odobravanja finansijskih izveštaja  za objavljivanje 13.02.2016. godine naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 293.740,00 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja. Drugi dogadjaji nisu evidentirani.   4.         OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA IMOVINA   Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost Nematerijalna ulaganja 460 72 388 Ukupno: 460 72 388   Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima                                                                                                       u hiljadama RSD Red. broj Opis dinamike promena Nematerijalna ulaganja UKUPNO I. Nabavna vrednost     1. Stanje 1.01.2016. 387 387 2. Nova ulaganja 73 73 3. Stanje31.12.2016. 460 460 II Ispravka vrednosti     1. Stanje 1.01.2016. 29 29 2. Amortizacija 43 43 3. Stanje31.12.2016. 72 72 III Sadašnja vrednost 388 388   Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Osnovna sredstva popisana su na kraju godine.   Rashodovana je dotrajala oprema: sistem dojave požara u hotelu i dva klima uređaja iz restorana. Manjka osnovnih sredstava nije bilo. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 52.755 dinara. Na prevremeno rashodovana osnovna sredstva preračunat je srazmeran iznos iskorišćenog odbitnog PDV u iznosu od 3.176 dinara.   Tokom godine izvršena su ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od 5.467.497 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, sanacija krova, zamena podnih obloga, adaptacije kupatila u hotelskim sobama, zamena dela dotrajalog nameštaja u hotelskim sobama, klima uredjaji, kompjuteri i ulaganja u rekonstrukciju kamerno-interfonskog sistema, sistema za dojavu požara, uklanjanje i postavljanje novog gromobrana i rekonstrukcija SOS sisema u hotelskim sobama.   Obračunata amortizacije gradjevinskih objekata iznosi 3.036.523 dinara, a opreme iznosi 859.469 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 3.897.992 dinara.   Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010.godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013.godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u medjuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak)  društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih  razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova. Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.   Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme  odnosi se na:                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost Zemljište 2.217 0 2.217 Građevinski objekti 142.188 92.188 50.000 Postrojenja i oprema 20.508 12.928 7.580 Ukupno: 164.913 105.116 59.797   Vrednost  investicionih nekretnina                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost Investicione nekretnine 41.528 7.938 33.590 Ukupno: 41.528 7.938 33.590   Vrednost datih avansa za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost Avansi za nekretnine, opremu 4.085 4.085 0 Ukupno: 4.085 4.085 0   Struktura sadašnje vrednosti osnovnih sredstava                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS Iznos 2016. Struktura (%) Iznos 2015. Struktura (%) Zemljište 2.217 2,4 2.217 2,4 Građevinski objekti 50.000 53,5 48.774 53,1 Oprema 7.580 8,1 6.373 6,9 Investicione nekretnine 33.590 36,0 34.489 37,6 Avansi 0 0 0 0 Ukupno: 93.386 100,0 91.853 100,0   Dinamika promena na nekretninama  i opremi                                                                                                       u hiljadama RSD Red. broj Opis dinamike promena Zemljište Građevinski Objekti Oprema Oprema u pripremi Avansi UKUPNO I. Nabavna vrednost             1. Stanje1.01.2016. 2.217 138.825 18.668   4.085 163.795 2. Nova ulaganja   3.363 2.119     5.482 3. Otuđenja i rashod.     -279     -279   Stanje31.12.2016. 2.217 142.188 20.508   4.085 168.998 II Ispravka vrednosti             1. Stanje1.01.2016.   90.050 12.295   4.085 106.431 2. Amortizacija   2.138 859     2997 3. Rashodovanje     -226     -226   Stanje31.12.2016.   92.188 12.928   4.085 109.201 III Sadašnja vrednost 2.217 50.000 7.580 0 0 59.797 Dinamika promena na investicionim nekretninama                                                                                                       u hiljadama RSD Red. broj Opis dinamike Promena Investicione nekretnine UKUPNO I. Nabavna vrednost     1. Stanje 1.01.2016. 41.528 41.528 2. Nova ulaganja     3. Stanje31.12.2016. 41.528 41.528 II Ispravka vrednosti     1. Stanje 1.01.2016. 7.039 7.039 2. Amortizacija 899 899 3. Stanje31.12.2016. 7938 7938 III Sadašnja vrednost 33.590 33.590   Ukupna stalna imovina na 31.12.2016.godine iznosi  93.774.252  dinara.   5.         ZALIHE   Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj nabavnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu. Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu 31.12.2016.godine ustanovljen je manjak sirovina u Šanku restorana u iznosu od  938,91 dinar.  Na navedeni manjak obračunat je PDV u iznosu od 672,04 dinara. Ukupne zalihe sirovina i pomoćnog materijala na 31.12.2016.godine iznose 406.189 dinara.   Struktura zaliha na dan 31.12.2016. godine je sledeća:                                                                                                       u hiljadama RSD Opis 2016. 2015. Zalihe materijala 406 233 Dati avansi 107 76 Ispravke vrednosti 0 0 Ukupno: 513 309     Dati avansi   U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 106.812 dinara. U narednim tabelama data je struktura ovih avansa.                                                                                                                                                                          u hiljadama RSD R.b. Naziv pravnog lica Mesto Iznos Godina uplate 1. Tiploman SZR Novi Sad 3 2014. 2. CHW Novi Sad 4 2014. 3. Nis gasprom neft Beograd 29 2016. 4. BAGO doo Novi Sad 35 2016. 5. Sons CTD Novi Sad 19 2011. 6. Infostar Beograd 13 2016. 7. Avalon EC Novi Sad 4 2015.   Ukupno   107           Starosna struktura datih avansa                                                                                                       u hiljadama RSD R.b. Naziv starosne grupe Iznos % učešća 1. Dati avansi u tekućoj godini 77 72 2. Dati avansi stari od 1 do 2 godine 4 4 3. Dati avansi stari od 2 do 3 godine 7 7 4. Dati avansi stariji od 3 godine 19 17   UKUPNO AVANSI PO BILANSU 107 100     6.         KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI   Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.   Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2016. godine odnose se na:                                                                                                         u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Kupci u zemlji 3.970 3.807 Ispravka vrednosti kupaca u zemlji (2.230) (1.375) Kupci u inostranstvu 57 64 Ispravka vrednosti kupaca iz inostranstva (64) (64) Potrživanja od zaposlenih za predaju pazara 412 314 Potraživanja od fondova za bolovanja 213 334 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.856 4.494 Ostala kratkoročna potraživanja 9 9 Porez na dodatu vrednost 118 - Aktivna vremenska razgraničenja 5.442 7130 UKUPNO: 12.782 14.713   Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva, u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 5.441.769 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos izmedju odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 2.103 hiljada dinara.     Kupci u zemlji i iz inostranstva   Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 2.856.662 dinara. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 1.113.169 dinara. Ukupno izvršena ispravka potraživanja je 2.230.268 dinara. Po godišnjem popisu  potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 154.852 dinara preneta su na sumnjiva i sporna potraživanja. Potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 56.624 dinara, ispravka vrednosti ovih potraživanja je 64.057 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je uglavnom sa 30.11.2016.godine.   Posle usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu do trenutka usvajanja Izveštaja o popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 50.000,00 dinara. Takodje do dana odobravanja finansijskih izveštaja naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od   293.740,00 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2016.godine i ono čini saldo koji je naveden u prvom stavu.           Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom                                                                                                              u hiljadama RSD Red. broj Na­ziv kup­ca i me­sto Iz­nos 1. Metrico DOO Beograd 226 2. Balkanik doo Valjevo 192 3. Brice Derochette DOO  Novi Sad 220 4. Šahovski savez Srbije 173 5. Dance sport Novi Sad 183 6. Tim kuća DOO Novi Sad 166 7. Dvor STR – Vorgić Slobodan 367 8. Pivnica steiger DOO Zrenjanin 145 9. Hunter – Zlatinka 127 10. Status STR – Stavnjak Zoran 163 11. LunaVIP noćni bar Rastik Djordje Novi Sad 122 12. Omega tours doo Kragujevac 101 13. Ustanova SKC Novi Sad 215 14. Društvo National travel 298   UKUPNO 2.698   Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji                                                                                                             u hiljadama RSD R.b. Naziv starosne grupe Iznos % učešća 1. Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu 1.024 26 2. Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri mes. 903 23 3. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do šest meseci 53 1 4. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest meseci do jedne godine 826 21 5. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne do dve godine 16 0 6. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve do tri godine 161 4 7. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine 987 25   UKUPNO 3.970 100   Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji (ceo saldo)   R.b.   Broj kupaca Vrednost u hiljadama RSD 1. Usaglašeno 100 % 3 33 2. Usaglašeno delimično - - 3. Nije usaglašeno 60 3.937   UKUPNO 63 3.970   Potraživanja od kupaca u zemlji koja su utužena i na izvršenju ali se ne mogu naplatiti zbog blokade iznose 328.274 dinara, potraživanja utužena kod kojih je pokrenut stečaj, ali su i blokirani, iznose 411.517 dinara. Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana iznose 176.665 dinara. Za navedena potraživanja je mala verovatnoća da će se naplatiti  i iznose 916.456 dinara. To su potraživanja od Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Metrico DOO, Pivnica Steiger DOO.   Potraživanja od kupaca iz inostranstva                                                                                                                                                  u hiljadama RSD Red. broj Na­ziv kup­ca i me­sto Iz­nos Ne­u­sa­glaše­no 1. Supra travel –Kranj Slovenija 51 51 2. SP Loka turist 13 13   UKUPNO 64 64   Od roka naplate ovih potraživanja proteklo je više od tri godine i mala je verovatnoća za naplatu ovih potraživanja. Ova potraživanja nisu usaglašena.     Druga potraživanja   Potraživanja od zaposlenih   Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana  od 30. i 31.12.2016.godine a koji je predat  u januaru 2017.godine i iznose 411.979 dinara.   Ostala potraživanja   Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 135.463 dinara i porodiljsko bolovanje u iznosu od 77.518 dinara. U ovoj grupi potraživanja je i depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.   7.         GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA   Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 4.856.282 dinara, a  struktura je prikazana u sledećoj tabeli:                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Prelazni račun 2 33 Sredstva na tekućem računu 1.641 546 Blagajna 60 60 Čekovi gradjana 0 0 Devizni račun 3.154 3.855 Ukupno: 4.856 4.494   Stanje na deviznom računu na 31.12.2016.godine iznosi 25.545 eura. Obračun je vršen po srednjem kursu za euro od 123,4723 dinara.   8.         POREZ NA DODATU VREDNOST   Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2016.godine, a odnose se na poreski period januar 2017.godine i iznosi 117.815 dinara.                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Porez na dodatu vrednost 118 - Ukupno: 118 -     9.         ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA   U okviru ove pozicije obuhvaćena su samo odložena poreska sredstva.                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Odložena poreska sredstva 5.442 7.130 Ukupno 5.442 7.130   Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po dva osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020.godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013.godine.   Po osnovu otpremnina iznos po početnom stanju je 295.766 dinara, a iz tekuće godine 46.701 dinar, što je ukupno 342.467 dinara. Po drugom osnovu odložena poreska sredstva smanjena su u odnosu na početno stanje i iznose 5.099.302 dinara. U Bilansu stanja odložena sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od  2.103  hilj.dinara.   10.     POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE   U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.   Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vode se već duži niz godina (od 2003 .godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog po osnovu:   - utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu, - tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.   U postupku su tuženi AP Vojvodina, Grad Novi Sad, jedinstveni samostalni sindikat i Vojvodina a.d.   Spor oko utvrđivanja prava vlasništva vodi se (sa zastojem) od 2003.godine. Od 2014.godine vodi se pod novim brojem i u drugostepenom je postupku, kao prigovor na rešenje o povratu imovine.  Kako ovaj postupak ima veliku političku konotaciju, po proceni advokata koji vodi ovaj postupak, ishod spora je nemoguće izvršiti, te samim tim ni efekte.   Kako su druga dva spora u prekidu dok se pravosnažno ne okonča postupak utvrđivanja prava vlasništva takođe je neizvesno proceniti efekte po ovom osnovu na obaveze i sredstva.       11.     OSNOVNI I OSTALI KAPITAL   Struktura kapitala na dan 31.12.2016. godine je sledeća:                                                                                                                                  u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Akcijski kapital KONZORCIJUM 59.124 59.124 Akcijski kapital MALI AKCIONARI 25.340 25.340 U K U P N O: 84.464 84.464   Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,7%, a ostali mali akcionari čine 17,3% u ukupnom akcijskom kapitalu.   Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.   Gubitak                                                                                                       u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Gubitak ranijih godina 41.078 39.480 Ispravka - 371 Pokriće gubitka - (478) Gubitak tekuće godine 2.394 1.705 Ukupno: 43.472 41.078   Gubitak iz tekućeg poslovanja iznosi 387.812,00 dinara, a na osnovu razlike odloženih poreskih sredstava i obaveza na teret gubitka knjižen je iznos od 2.006.609 dinara.  Ukupni gubitak kumuliran sa gubitkom iz ranijih godina na kraju 2016.godine iznosi 43.471.990 dinara.   U Bilansu stanja ukupni kapital iskazan je kao iznos od 40.905 hiljada dinara.   12.     DUGOROČNA REZERVISANJA   Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po osnovu MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2016. godine 2.283.114 dinara. Početno stanje ove obaveze je uvećano po osnovu troškova kamata u iznosu od 88.376 dinara i troškova tekućeg rada u iznosu od 144.059 dinara i ustanovljen je aktuarski gubitak u iznosu od 86.768 dinara.   Iznos odloženih poreskih sredstava po ovom osnovu iznosi 46.701 dinar.   Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 4 % na nivou eskontne stope Narodne banke. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za novembar mesec 2016.godine.   13.     OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL                                                                                                         u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g 18.754 18.754 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g 30.000 30.000 Ukupno: 48.754 48.754   Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.   Struktura konzorcijuma: Palić AD u stečaju Subotica 51 % i Maestral turs iz Budve 49 %.   Raskidom ugovora o privatizaciji poništene su i akcije u iznosu od 30.000.000 dinara za koje je bila doneta Odluka Skupštine Vojvodina a.d. Novi Sad o emisiji akcija.   Te iste godine neposredno posle raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju Ministarstvo pravde Republike Srbije donosi rešenje kojim poverava društvo na upravljanje Direkciji za oduzetu imovinu do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Darka Šarića i saradnika jer se terete da su došli u posed imovine sredstvima proisteklih iz krivičnog dela.   Dugoročna rezervisanja i obaveze u Bilansu stanja iskazani su kao iznos od 51.037 hiljada RSD.     14.     KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE   Na dan 31.12.2016. godine nema iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza.     15.     OBAVEZE IZ POSLOVANJA                                                                                                         u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Primljeni avansi i depoziti 292 381 Dobavljači u zemlji 6.228 4.593 Dobavljači iz inostranstva 48 10 Ukupno: 6.568 4.984   Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 231.883 dinara, a primljeni depoziti kao obezbeđenje plaćanja zakupca Brice Derochette pr. iz Novog Sada zaprimljeni su u iznosu od 60.000 dinara   Pregled primljenih avansa (značajniji iznosi)                                                                                                       u hiljadama RSD R.b. Naziv pravnog lica Mesto Iznos Godina uplate 1. SP Lasta  ad Beogarad 27 2015. 2. Beo-sport Beograd 74 2016. 3. Continental turs Kula 73 2016. 4. Palma doo Celje 11 2015. 5. Mlinotest dd Ajdovščina 7 2015. 6. Service plus doo Novi Sad 11 2016. 7. Izdavački zavod Forum Novi Sad 7 2016. 8. Metaloplast Klek 7 2016. 9. Krmpotić Subotica 15 2016.   Ukupno   232     Starosna struktura primljenih avansa   R.b. Naziv starosne grupe Iznos % učešća 1. Primljeni avansi u tekućoj godini 187 81 2. Primljeni avansi iz prethodne godine 45 19   UKUPNO AVANSI PO BILANSU 232 100     Dobavljači u zemlji   Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 6.227.665 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema Javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.                                                   Dobavljači sa najvećim saldom                                                                                                       u hiljadama RSD R.br. Naziv dobavljača Mesto Iznos 1. NOVOSADSKA TOPLANA  JKP Novi Sad 1.733 2. VODOVOD I KANALIZACIJA JKP Novi Sad 451 3. JP SNABDEVANJE Beograd 1.304 4. GM SECURITY DOO Novi Sad 568 5. ČISTOĆA JKP Novi Sad 223 6. Roknić Novi Sad 101 7. M-S Hermes Novi Sad 170 8. Institut Vatrogas Novi Sad 179 9. Big trade Novi Sad 127   UKUPNO   4.856   Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji   Red. broj Pozicija starosne strukture dobavljača Iznos % učešća 1. Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele 1.821 30 2. Neisplaćene obaveze do tri meseca 3.676 59 3. Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci 608 10 4. Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine 101 1 5. Obaveze prema dobavljačima preko godinu dana 21 -   UKUPNO 6.227 100   Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji (ceo saldo) R.b.   Broj dobavljač Vrednost  hilj.din. 1. Usaglašeno 100 % 14 4.268 2. Usaglašeno delimično     3. Nije usaglašeno 41 1.959   UKUPNO 55 6.227   Dobavljači iz inostranstva   Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 48.558 dinara za proviziju iz decembra meseca 2016.godine.   Dobavljači iz inostranstva nisu usaglašeni. 16.     OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Obaveze za neto zarade i naknade 1.761 1.725 Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen. 715 698 Doprinosi na zarade na teret poslodavca 463 451 Ostale obaveze koje se refundiraju 0 91 Obaveze prema članovima upravnog odbora 90 60 Obaveze prema zaposlenima     Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima 109 25 Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave 108 101 Ukupno: 3.246 3.151   Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2016.godine, a što je isplaćeno u januaru 2017. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana i porodiljsko bolovanje za decembar mesec i naknada članovima odbora direktora i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima   17.     OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA                                                                                               u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Obaveze za porez na dodatu vrednost 524 559 Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja 126 51 Obaveze za ostale poreze i takse 1.326 1156 Ukupno: 1.976 1766   Obaveza za PDV iznosi 563.062 dinara, a obaveza po Godišnjem popisu na manjkove 823 dinara. Na kontu obaveza za uplatu PDV u toku 2014. godine iskazana je pretplata po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti tražen povraćaj.   Obaveze za ostale javne prihode se odnose na: boravišna taksa za period 16.12.-31.12.2015., naknada za unapređenje životne sredine, taksa za isticanje firme i porez na imovinu.   18.     PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE   Odložene poreske obaveze u iznosu od 3.338.821 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).   Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što je osnovica za obračun računovodstve amortizacije veća od one za obračun u poreske svrhe. Stope amortizacije koje se koriste u poreske svrhe su dosta veće od onih koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad.   U finansijskom izveštaju Bilans stanja prikazan je prebijen iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza u iznosu od 2.102.948 dinara kao odložena poreska sredstva.   U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 103.731 hiljada dinara.   19.     UPRAVLJANJE RIZICIMA   Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.   Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti u odnosu na ukupan prihod, što smatramo da je rezultat dodatnih angažovanja na dovođenju novih klijenata.   Izloženost deviznom riziku je mala, odnosno zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po utvrđenim cenama utvrdjenim u dinarima. Najduži rokovi za zaključenje ugovora su na rokove od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.   Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.   Izloženost kreditnom riziku u Društvu je u okvirima preduzimanja mera i obezbedjivanja uslova za redovno izmirenje, odnosno naplatu potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za neizmirenje potraživanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbedjenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama. Iz strukture salda ukupnih kupaca vidi se da je veliki procenat neizmirenih, spornih i sumnjivih potraživanja iz ranijih perioda (duže od pet godina). Ova potraživanja su utužena, a još uvek nenaplaćena  i njihovo učešće u ukupnim nenaplaćenim spornim potraživanjima je 55,8 %.   Nenaplaćena potraživanja do dve godine iznose 73.700 dinara, od dve do tri godine 73.602 dinara i od tri do pet godina 345.288 dinara.   Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza.   Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokriće.   Ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2016. godine je od 7 do 30 dana.   Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 1.242 hiljada RSD su dugoročne do pet godina i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.                                                                                             u hiljadama RSD   Do 1 godine Preko 5 godina Ukupno Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.856 - 4.856 Potraživanja po osnovu prodaje 1.732 - 1.732 Dugoročni finansijski plasmani - - - Druga potraživanja 634 - 634 Potraživanja za PDV 118 - 118 Dati avansi za zalihe i usluge 107 - 107 Ukupno 7.447 - 7.447 Obaveze iz poslovanja 6.227 - 6.227 Dugoročne obaveze - 51.037 51.037 Ostale obaveze 5.220 - 5.220 Ročna neusklađenost na dan 31. decembar 2016. 11.497 51.037 55.087   Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.   Konstantno se ulažu napori da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) Društva, koji posredno i neposredno utiču na umanjenje vrednosti neto kapitala.   Kako Društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja Društva na upravljanje dok se ne okonča spor protiv kupca Društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.   Ukupan gubitak poslovanja se uvećava iz godine u godinu tako da utiče na smanjenje vrednosti kapital. Kada se pouzdano reši status sredstava uloženih od strane Konzorcijuma kroz pouzdano i potkrepljeno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije vrednost kapitala, pa samim tim i struktura neto kapitala će imati svoje rešenje. Vrednost dugoročnih obaveza, sredstva od Konzorcijuma u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 43.471.990 dinara.   Društvo je preduzelo sve moguće mere i uložilo napore da se precizno ustanovi status Društva čime bi se olakšalo poslovanje i stvorila stabilnost.   Naše je mišljenje da dalji napori u rešavanju položaja i stabilnosti Društva su u nadležnosti republičkih institucija.   20.     PODBILANSI BILANSA USPEHA   Ukupni prihodi u 2016.godini iznose 82.878.464 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 82.606 hilj.dinara, finansijski prihodi 51 hilj.dinara i ostali prihodi 221 hilj.dinara. Ukupni rashodi u 2016.godini iznose 83.266.276 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi  81.739 hilj.dinara, finansijski rashodi 242 hilj.dinara i ostali rashodi 1.285 hilj.dinara.   21.     POSLOVNI PRIHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Prihodi od prodaje proizvoda  i usluga 42.635 32.659 Prihodi od prefak. troškova smeštaja i osiguranja 269 318 Prihodi od sporednih usluga u hotelijerstvu 47 130 Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina   42 Prihodi od izdavanja u zakup 36.949 37.418 Prihodi od prefaktur. troškovi vezanih za zakup 2.396 2.648 Ostali poslovni prihodi – naknada štete 310 411 Ukupno: 82.606 73.626   U 2016. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 12,2 %.   22.     TROŠKOVI MATERIJALA                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Troškovi osnovnih sirovina 11.299 9.714 Troškovi ostalog materijala 1.696 110 Troškovi goriva i energije 10.508 10.083 UKUPNO: 23.503 19.907   Troškovi materijala su u 2016.godini iskazali povećanje u odnosu na 2015.godinu za 18 %.   23.     TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Troškovi bruto zarada I naknade zarada 31.452 31.938 Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac 5.599 5.716 Troškovi na osnovu ugovora 1.355 141 Troškovi naknada članovima upravnog odbora 1.139 1.139 Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih 2.672 2.269 UKUPNO: 42.217 41.205   Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2016.godini su povećani za 2,5 %.   24.       TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Amortizacija nem.ulaganja, nekretnine i opreme 3.939 3.766 Rezervisanja za otpremnine zaposlenih 225 0 UKUPNO: 4.164 3.766   25.     OSTALI POSLOVNI RASHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Troškovi transportnih usluga                   791 722 Troškovi održavanja objekata i opreme 1.192 933 Troškovi reklame i propagande 119 196 Troškovi vode 1.881 1.505 Troškovi pregleda i zaštite na radu 936 749 Troškovi komun. Usluga 647 316 Troškovi ostalih proizvodnih usluga 1.201 157 Troškovi neproizvodnih usluga 1.131 2.065 Troškovi reprezentacije 519 310 Troškovi osiguranja 481 483 Troškovi platnog prometa 364 335 Troškovi poreza 2.332 2.249 Troškovi doprinosa,taksi i naknada 261 692 UKUPNO: 11.855 10.713   Ova grupa troškova je povećana za 11% u odnosu na prošlu godinu.   Ukupni poslovni rashodi  u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 81.739 hiljada dinara.   Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je dobitak od 867 hilj.dinara.   26.     FINANSIJSKI PRIHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Pozitivne kursne razlike 51 31 UKUPNO: 51 31   Finansijski prihodi u 2016. godini su povećani za 64 % u odnosu na prethodnu godinu.   27.     FINANSIJSKI RASHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Rashodi zateznih kamata 240 322 Negativne kursne razlike 2 3 UKUPNO: 242 325   Finansijski rashodi su od zateznih kamata i to uglavnom javnim preduzećima i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode.   Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 191 hiljada dinara.   28.     OSTALI PRIHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Prihodi po osnovu otpisanih obaveza 220 591 Ostali nepomenuti prihodi 1 18 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja - 60 UKUPNO: 221 669   29.     OSTALI RASHODI                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Manjkovi                      2 2 Rashodi sredstava 56 15 Rashodi po osnovu otpisa potraživanja 1.103 58 Ostali nepomenuti rashodi 124 41 UKUPNO: 1.285 115   Razlika izmedju ostalih prihoda i rashoda je gubitak od 1.064 hiljada dinara.   Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2016.godini je gubitak u iznosu od 387.812 dinara.   30.     REZULTAT POSLOVANJA - GUBITAK                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Gubitak iz poslovanja 388 1.705 Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza 2.006 -   Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2016.godini je  gubitak koji je u Bilansu uspeha iskazan u iznosu od 2.394 hiljade dinara.   31.     POREZ NA DOBITAK   Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2016.godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak.   Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2006.godine do 2015.godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Do jedne godine 6.646 14.470 Od jedne do pet godina 27.349 31.667 Ukupno 33.995 46.137   Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010.godine do 2013.godine, što može iskoristiti u najduže do 2023.godine i to u iznosima od:                                                                                             u hiljadama RSD OPIS 2016. 2015. Od jedne do pet godina 10.881 10.881 Od pet do deset godina 1.180 1.180 Ukupno 12.061 12.061   32.     SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA   Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbedjenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2016. godine kod Vojvodina a.d. je: -          JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga -          Neoplanta AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji -          Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji -          CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji -          AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji -          M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji -          Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa -          Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici -          EPS Snabdevanje – 4 menice po ugovoru o snabdevanju -          JP EPS Beograd – 4 menice po ugovoru o snabdevanju -          Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava -          Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe -          Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji -          Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti.   Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, kao sredstvo obezbeđenja plaćanja primljeno je 30 menica od 15 zakupaca, a po osnovu zaključenih ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga zaprimljeno je 40 menice po osnovu 34 ugovora. Postoje još 5 zaprimljenih menica po osnovu 3 ugovora koji su prestali da važe.   33.     HIPOTEKE   Društvo nema evidentiranih hipoteka na nekretnini.     34.     SUDSKI SPOROVI   Privredno društvo ima sledeće sudske sporove:   1.         Vojvodina AD tuženi   Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor o poništaju Darovnog ugovora i Ugovora o poklonu i uspostavljanje ranijeg zemljišno-knjižnog stanja, gde je tužilac Lazar Dundjerski iz Petrovaradina. Spor je pokrenut 2003.godine pod brojem P.9650/2003 i mirovao do 2013.godine kada je nastavljen.   U prekidu su (do pravosnažnog rešenja gore navedenog spora) sporovi radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete  i tužba radi iseljenja od strane istog tužioca Lazara Dundjerskog.   U ovom sporu Vojvodina ad Novi Sad je tuženi 4. stepena posle AP Vojvodina, Grada Novi Sad.   2.         Vojvodina AD tužilac   Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od: -  Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran. - Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/10 ,rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran. - Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je u toku. Subjekt je u blokadi. 3.         Vojvodina AD tužilac   Pred sudom u Nišu vodi se krivični postupak protiv Dodić Slađana za neizmirene obaveze kao vlasnik privrednog subjekta Collonia doo Niš.       Izvršni direktor       VOJVODINA AD Novi Sad                                                 _________________ U Novom Sadu, mart 2017.godine                                                                                                 Stevan Rajić                 IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA     Skupštini akcionara i odboru direktora   Iz­vr­ši­li smo re­vi­zi­ju pri­lo­že­nih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja pri­vred­nog dru­štva Vojvodina a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Društvo“), ko­ji obuhvata­ju bi­lans sta­nja na dan 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne i od­go­va­ra­ju­ći bi­lans uspe­ha, izveštaj o ostalom rezultatu, iz­ve­štaj o promena­ma na ka­pi­ta­lu i iz­ve­štaj o to­ko­vi­ma go­to­vi­ne za go­di­nu ko­ja se za­vr­ša­va na taj dan, kao i pre­gled zna­čaj­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i na­po­me­ne uz fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je.   Od­go­vor­nost ru­ko­vod­stva za fi­nan­sij­ske iz­ve­šta­je   Ru­ko­vod­stvo Dru­štva je od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje ovih fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja u skla­du sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one in­ter­ne kon­tro­le ko­je ru­ko­vod­stvo od­re­di kao neop­hod­ne u pri­pre­mi fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ko­ji ne sa­dr­že ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze, na­sta­le usled kriminal­ne rad­nje ili gre­ške.   Od­go­vor­nost re­vi­zo­ra   Na­ša od­go­vor­nost je da iz­ra­zi­mo mi­šlje­nje o fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma na osno­vu re­vi­zi­je koju smo izvršili. Re­vi­zi­ju smo iz­vr­ši­li u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma re­vi­zi­je. Ovi stan­dar­di na­la­žu da se pri­dr­ža­va­mo etič­kih zah­te­va i da re­vi­zi­ju pla­ni­ra­mo i iz­vr­ši­mo na na­čin ko­ji omo­gu­ća­va da se, u ra­zum­noj me­ri, uve­ri­mo da fi­nan­sij­ski iz­ve­šta­ji ne sadrže ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne po­gre­šne is­ka­ze.   Re­vi­zi­ja uklju­ču­je spro­vo­đe­nje po­stu­pa­ka ra­di pri­ba­vlja­nja re­vi­zij­skih do­ka­za o iz­no­si­ma i obe­lo­da­nji­va­nji­ma da­tim u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma. Oda­bra­ni po­stup­ci su za­sno­va­ni na re­vi­zor­skom pro­su­đi­va­nju, uklju­ču­ju­ći pro­ce­nu ri­zi­ka po­sto­ja­nja ma­te­ri­jal­no zna­čaj­nih po­gre­šnih is­ka­za u fi­nan­sij­skim iz­ve­šta­ji­ma, na­sta­lih usled kri­mi­nal­ne rad­nje ili gre­ške. Pri­li­kom pro­ce­ne ri­zi­ka, re­vi­zor sa­gle­da­va in­ter­ne kon­tro­le re­le­vant­ne za sa­sta­vlja­nje i isti­ni­to pri­ka­zi­va­nje fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja ra­di osmi­šlja­va­nja re­vi­zij­skih po­stu­pa­ka ko­ji su od­go­va­ra­ju­ći u da­tim okol­no­sti­ma. Re­vi­zi­ja ta­ko­đe uklju­ču­je oce­nu ade­kvat­no­sti pri­me­nje­nih ra­ču­no­vod­stve­nih po­li­ti­ka i oprav­da­no­sti ra­ču­no­vod­stve­nih pro­ce­na iz­vr­še­nih od stra­ne ru­ko­vod­stva, kao i oce­nu op­šte pre­zen­ta­ci­je fi­nan­sij­skih iz­ve­šta­ja.   Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje mišljenja sa rezervom. Skupštini akcionara i odboru direktora (nastavak)   Osnova za mišljenje sa rezervom   Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2016. godine, Društvo je u svojim poslovnim knjigama iskazalo kapital u ukupnom iznosu od 84.464 hiljade RSD, odnosno kapital konzorcijuma Palić – u stečaju d.o.o. Subotica i Maestralturs d.o.o. Budva u iznosu od 59.124 hiljade RSD, kapital malih akcionara u iznosu od 25.334 hiljade RSD i kapital Akcionarskog fonda u iznosu od 6 hiljada RSD. Dana 20. juna 2010. godine Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji društvenog kapitala Društva. Akcije konzorcijuma su prenete Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije. U Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i poslovnim knjigama Društva nije izvršena promena u vlasničkoj strukturi nastala odlukom Agencije za privatizaciju, niti druge korekcije koje mogu nastati kao posledica raskida ovog ugovora. Prema nezavisnoj potvrdi salda, Palić – u stečaju d.o.o. Subotica odnosno Maestralturs d.o.o. Budva u svojim poslovnim knjigama imaju iskazano učešće u kapitalu Društva u iznosu od 66.640 hiljada RSD odnosno 69.360 hiljada RSD. Efekti usaglašavanja kapitala mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva za 2016. godinu.   Kao što je obelodanjeno u napomeni 34 uz finansijske izveštaje, pred Osnovnim sudom u Novom Sadu vodi se spor protiv Društva o utvrđivanju prava vlasništva i poništaju Ugovora o poklonu zaključenog 16. decembra 1947. godine kojim je Lazar Dunđerski poklonio svoju nepokretnu imovinu na lokaciji Trg Slobode broj 2 gradu Novom Sadu. Iznosi konačnih gubitaka po osnovu sudskih sporova mogu biti uvećani po osnovu sporova radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete koji su u prekidu do pravosnažnog rešenja prvobitnog spora. Nismo u mogućnosti da predvidimo moguće negativne efekte koje na finansijske izveštaje Društva mogu imati ovi sudski sporovi.   Mišljenje sa rezervom   Po našem mišljenju, osim za moguće efekte pitanja iznetih u Osnovi za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.   Skretanje pažnje   Kao što je obelodanjeno u napomeni 30 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2016. godini iskazalo gubitak u iznosu od 2.394 hiljade RSD. Na dan 31. decembra 2016. godine kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za 3.936 hiljada RSD. Ove činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Skupštini akcionara i odboru direktora (nastavak)   Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima   Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2016. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih infomracija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koja nisu bile predmet revizije.   Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2016. godine.     Beograd,   Ovlašćeni revizor 24. mart 2017. godine   Marija Bjelopavlić    
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Број: 148 Нови Сад, 27.04.2017. год.     ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД     На основу члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 и 5/15 и члана 35. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Одбор директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донео је   О Д Л У К У   о сазивању редовне годишње Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 30.05.2017.год.(уторак) која ће се одржати у хотелу ″ Војводина″, Нови Сад, Трг Слободе 2, са почетком у 12 часова, са следећим     Д Н Е В Н И М Р Е Д О М   I. Предходни поступак:   1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање 2. Именовање председника Скупштине акционара 3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање   II. Редовни поступак: Усвајање записника са редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД br. 289 od 10.06.2016.год. Разматрање и усвајање финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016. год. Одлуке о покрићу губитка Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења независног ревизора ХЛБ ДСТ- РЕВИЗИЈА из Београда о ревизији Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2016. годину Разматрање и усвајање годишњег извештајаВОЈВОДИНА АД Нови Сад за 2016.год. Доношење одлуке о избору ревизора Финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2017.годину   Датум за одређивање листе акционара је 21.05.2017. год.   Укупан број акција на дан објаве овог позива је 84.464, а број гласова по акцији је 1/1.   Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у београду, Пои-По1 бр. 24/10 од 12.04.2010. године на 59.123 акције има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.   Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду Пои-По1бр.24/10од 21.02.2010. год. управљање акцијама издаваоца ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, која се воде на акционара „Конзорцијум“ поверена су на управљање Министарству правде -Дирекцији за управљање одузетом имовином.   ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:   Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.   Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који су на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.   Пуномоћје за гласање   Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 24.05.2017. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.   Материјал за седницу Скупштине   Материјал за седницу Скупштине може се прегледати у Служби за правно-економске послове ВОЈВОДИНА АД Нови Сад, Нови Сад, Трг Слободе бр. 2. сваког радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова у периоду од 27.04.2017. год. до 29.05.2017. год.или на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs   Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.   Позив за редовну скупштину акционара се упућује акционарима његовим објављивањем на интернет страни Друштва www.hotelvojvodina.rs , почев од27.04.2017.год. без прекида до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП www.belex.rs и на интернет страни АПР www.apr.gov.rs     Председник Одбора директора ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД Папић Александра,s.r.